Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «POSEIDON»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4Λ7469ΗΚΥ-290)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΥΗΕ469ΗΚΥ-Μ4Φ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2023