Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «Ασβεστοποίηση ενδοφακών»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ3ΖΒ469ΗΚΥ-ΕΨΥ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/1/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 6/2/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΓΖΖ469ΗΚΥ-ΟΣΑ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 13/2/2023