Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ι83469ΗΚΥ-82Μ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 3/2/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΠΥΟ469ΗΚΥ-ΦΤ1)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 13/2/2023