Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «PPP_Phenolics»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ρ38469ΗΚΥ-ΓΞΨ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 3/1/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ρ2ΩΤ469ΗΚΥ-ΦΗΓ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 13/1/2023