Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “INTEGRAL”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩΚΚ469ΗΚΥ-60Η)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 3/1/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΓΨ7469ΗΚΥ-6ΧΞ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 13/1/2023