Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “INTEGRAL”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΘΗΜ469ΗΚΥ-ΗΑ0)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 3/1/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΟΧΠ469ΗΚΥ-ΔΚΕ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 13/1/2023