Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «HΙPERION»Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΤΘΠ469ΗΚΥ-ΘΣΙ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/11/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 29/11/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΡΩΦΙ469ΗΚΥ-0ΥΝ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2022