Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “INTEGRAL”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω8ΡΥ469ΗΚΥ-ΣΑΙ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ1ΞΘ469ΗΚΥ-ΧΥΛ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2022