Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «ULEDYCA»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΜΠΟ469ΗΚΥ-ΑΦΦ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΑΧ7469ΗΚΥ-Ρ38)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2022