Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “ΕΛΑΙΩΝ”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΕΨ5469ΗΚΥ-ΔΔΤ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΖΤ1469ΗΚΥ-ΨΚ7)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2022