Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΗΔ469ΗΚΥ-89Ι)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΙΥΓ469ΗΚΥ-1ΡΛ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2022