Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «OZOREMSOIL»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΕΘΘ469ΗΚΥ-Ψ47)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/11/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 28/11/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6ΑΞ0469ΗΚΥ-6ΧΧ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2022