Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «HyperION»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΓΠ469ΗΚΥ-ΠΡΨ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ3Ε2469ΗΚΥ-1ΗΚ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2022