Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «HyperION»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΛΑ0469ΗΚΥ-ΠΥΙ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Υ0Ζ469ΗΚΥ-Λ74)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/12/2022