Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου ROOF-BREATH


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓ0Ξ469ΗΚΥ-4ΡΣ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/9/2022

Καταληκτική Ημερομηνία: 28/9/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΩΔΧΛ469ΗΚΥ-ΨΩΦ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/10/2022