Μια θέση Φαρμακοποιού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»


 

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9Ρ70469ΗΚΥ-Β51) Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/7/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 17/8/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 661Λ469ΗΚΥ-ΜΩΨ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/9/2022