Μια θέση έκτακτου προσωπικού για τεχνική υποστήριξη επιστημονικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΙΕΧΜΗ»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1ΓΟ469ΗΚΥ-1ΣΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/8/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/8/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Σ4Κ469ΗΚΥ-ΖΨΖ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/9/2022