Μια θέση κατόχου διδακτορικού διπλώματος και μια θέση μεταδιδακτορικού/κής συνεργάτη/τιδας στο πλαίσιο του έργου “EXCANN”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΒΞΚ469ΗΚΥ-ΑΔ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/7/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 12/8/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΡΒΙ469ΗΚΥ-ΕΚ4)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/9/2022