Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “UROMARK”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ0Ν469ΗΚΥ-ΛΨΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΩΝΟ469ΗΚΥ-6ΗΔ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022