Δύο θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο έργο “OMEGA”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΣΠΠ469ΗΚΥ-0Ο4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/12/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/12/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΨΟΗΧ469ΗΚΥ-8ΓΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/1/2022