Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο έργο «Graphene Flagship Core Project 3»


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΑΖΜ469ΗΚΥ-ΦΗΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/2/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/3/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΙΘΓ469ΗΚΥ-ΦΨΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/3/2021