Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια λυχνίας περιθλασίμετρου ακτίνων Χ». Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο : 2- «Πολιτισμός Τεχνολογία : Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μνημείων» – [ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ ]» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 6.451,61 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 08/07/2020 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 21/07/2020 12:00 πμ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Προμήθεια Διάταξης ρόφησης αζώτου» στo πλαίσιo του υποέργου Νο 13 της Πράξης Εθνική υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής-INNOVATION-EL, κωδ MIS 5002772, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 60.483,87 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Διάταξης ρόφησης αζώτου» (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια Διάταξης ρόφησης αζώτου». (pdf) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 19/02/2020 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 18/03/2020 4:00 μμ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων – DINNESMIN-2» στο πλαίσιο της Πράξης: «Προκλινική Ανάπτυξη Καινοτόμων Νευροπροστατευτικών Και Νευροαναγεννητικών Συνθετικών Μικρονευροτροφινών κατά της νόσου ALZHEIMER- DINNESMIN» (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03186), MIS 5032840, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 16.086,30 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : Συνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα (αρθρ. 117 του ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων – DINNESMIN-2» (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων – DINNESMIN-2» (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 10/01/2020 4:00 μμ