Βιοεπιστήμες / Βιοτεχνολογία

Στο ερευνητικό πεδίο των Βιοεπιστημών / Βιοτεχνολογίας στο ΙΕΧΜΗ εμπίπτουν η Βιομοριακή Επιστήμη & Μηχανική ενσωματώνοντας έρευνα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πειραματικές εγκαταστάσεις που συνδέουν τους ακόλουθους τρεις τομείς της βιοτεχνολογίας: (i) μηχανική βιοσυστημάτων και συστήματα / συνθετική βιολογία, (ii) ιατρική ακρίβειας / ιατρική δικτύων και μηχανική ιστών / αναγεννητική ιατρική και (iii) νανοϊατρική και θεραπευτική. Από τη φύση του αυτό το πεδίο ενσωματώνει ερευνητικά εργαστήρια που καλύπτουν παραδοσιακά επιστημονικά υπόβαθρα, προσεγγίζοντας σύνθετα προβλήματα από πολλαπλές κατευθύνσεις για να επιταχύνουν το ρυθμό της ανακάλυψης, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της μικροβιακής βιοτεχνολογίας και της επεξεργασίας αποβλήτων.

Επιτεύγματα

Περισσότερα

Δημοσιεύσεις

Περισσότερα

Μηχανική Βιοσυστημάτων και Συστήματα / Συνθετική Βιολογία

Αυτό το πεδίο έρευνας περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας μονάδας μεταβολομικής με βάση τη φασματομετρία μάζας, πολυ-ομικές μελέτες κυττάρου, συστήματα ζώων και φυτών, βιομηχανική βιοτεχνολογία για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές.

Ιατρική Ακριβείας / Ιατρική Δικτύων και Μηχανική Ιστών / Αναγεννητική Ιατρική

Το ερευνητικό πεδίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών εργαλείων που βασίζονται σε αναλύσεις βιομοριακών δικτύων, ανάπτυξη βιοαισθητήρων και αναλυτικών συσκευών, μοντελοποίηση πολλαπλής κλίμακας μεμβρανών για βιοϊατρικές εφαρμογές και βιολογία μήτρας στην έρευνα για τον καρκίνο.

Νανοϊατρική και Θεραπευτική

Αυτή η ερευνητική κατεύθυνση περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την in vitro / in vivo αξιολόγηση συστημάτων χορήγησης φαρμάκων και σύνθεσης βιοϋλικών και προηγμένο χαρακτηρισμό.

Scroll to Top