Επιτεύγματα του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Όλα τα Ερευνητικά Πεδία

Research fields categories

When you hear the following letters, it means the information is related to a specific research field, as follows:

N is for Nanotechnology / Advanced materials
E is for Energy / Environment
B is for Biosciences / Biotechnology
A is for All research fields