Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης ατμόσφαιρας για καλλιέργειες μικροβίων» που χρηματοδοτείται από την Πράξη: «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functional characterisation – INSPIRED» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002550, Υποέργο 4 «INSPIRED-ITE-Δυτική Ελλάδα (INSPIRED-ITE-ΔΕ)», ΕΠΑνΕΚ 14-20, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 16.129,03 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 18/02/2021 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 18/02/2021 4:00 μμ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια ενός συστήματος παραγωγής υπερκαθαρού νερού» που χρηματοδοτείται από την Πράξη : «Impact of Exposome of the Course of Lung Diseases- REMEDIA», GA 874753 της Δράσης: «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 14.342,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 16/02/2021 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 08/03/2021 4:00 μμ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων έργου ΒΙΤΑΔ (ΥΕ2)» στο πλαίσιο Υποέργο 2 «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή- Δυτ. Ελλάδα [ΒΙΤΑΔ -ΔΕ]» της Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ [ΒΙΤΑΔ]», του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 14-20)» με κωδικό ΟΠΣ 5002469, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 25.580,64 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 16/12/2020 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 08/01/2021 4:00 μμ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 7.741,93 Ευρώ πλέον ΦΠA.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ (pdf) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (pdf) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ (pdf) ΠΑΡΑΤΑΣΗ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 14/12/2020 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 29/01/2021 11:00 πμ

Συνοπτικός Διαγωνισμός σε τμήματα για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια συσκευών για την παραγωγή και ανίχνευση όζοντος σε αέρια φάση», στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», ακρωνύμιο «OZOREMSOIL» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01447) MIS 5069890 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 32.258,07 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 24/11/2020 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 08/12/2020 12:00 πμ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα και Αναλυτή καυσαερίων» στο έργο “Απομάκρυνση οργανικών αποβλήτων από ρυπασμένα εδάφη με ψυχρό πλάσμα- REMPLASMA” με κωδικό MIS 5048541 και κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-02873, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ2014-2020

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 05/11/2020 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 16/11/2020 12:00 πμ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα και Αναλυτή καυσαερίων» στο έργο “Απομάκρυνση οργανικών αποβλήτων από ρυπασμένα εδάφη με ψυχρό πλάσμα- REMPLASMA” με κωδικό MIS 5048541 και κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-02873, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ2014-2020.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf) Παράταση - Διακήρυξη (pdf) Παράταση - Περίληψη (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 05/11/2020 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 01/12/2020 12:00 πμ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισμό δαπάνης 40.322,58 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 03/09/2020 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 15/09/2020 11:00 πμ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ» στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 65.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 10/07/2020 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 27/08/2020 11:00 πμ

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προετοιμασίας διαλυμάτων κυτταροκαλλιεργειών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Προκλινική Ανάπτυξη Καινοτόμων Νευροπροστατευτικών Και Νευροαναγεννητικών Συνθετικών Μικρονευροτροφινών κατά της νόσου ALZHEIMER» [DINNESMIN ](κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03186), MIS 5032840, της Δράσης: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 4.236,39 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 10/07/2020 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 22/07/2020 12:00 πμ