Κοινωνική Προσφορά

Ρόλος στην Κοινωνία

Το Ινστιτούτο έχει εξελιχθεί με την πάροδο των ετών σε ένα ερευνητικό ίδρυμα που εκτός από την ισχυρή ακαδημαϊκή του προσφορά έχει προσφέρει πολλά συγκεκριμένα οφέλη στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα το IEXMH:

 • Έχει προσφέρει ερευνητικές υποτροφίες και μετατυχιακές υποτροφίες σε εκατοντάδες μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές
 • Προσφέρει ευκαιρίες εργασίας σε άτομα με υψηλή κατάρτιση
 • Προσφέρει μεταπτυχιακή εκπαίδευση με τη μορφή σεμιναρίων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατάρτισης, συμποσίων
 • Έχει προσκαλέσει χιλιάδες μαθητές λυκείων, αλλά και γυμνασίων, για ξεναγήσεις στα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου
 • Έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που έχει αναπτύξει για να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας για παρακολούθηση της ρύπανσης και εντοπισμό σημειακών ή συνολικών πηγών ρύπανσης
 • Ενθαρρύνει και υποστηρίζει ενεργά τη μεταφορά τεχνογνωσίας στον κοινωνικο-οικονομικό κόσμο με σαφώς θετικό ισοζύγιο σε όρους απόδοσης της επένδυσης
 • Είναι βασικός εταίρος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για Έρευνα και Καινοτομία (RIS3)
 • Δραστηριοποιείται σε πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα, Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, Αγροδιατροφική Σύμπραξη κ.λπ.)
 • Αναπτύσσει και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (ιδρυτής του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, μέλος της Συμμαχίας για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα, Αγροδιατροφική Σύμπραξη, Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας κ.λπ.)
 • Έχει υποστηρίξει μια σειρά από τοπικές επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της επεξεργασίας ή αξιοποίησης/ανακύκλωσης των λυμάτων τους
 • Διαδίδει επιστημονικά αποτελέσματα και εξελίξεις στην κοινωνία μέσω άρθρων, συνεδρίων και ημερίδων