Εθνικές Υποδομές

Το Ινστιτούτο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον Εθνικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών, που παρουσίασε η ΓΓΕΚ. Συμμετέχει σε επτά (7) διαφορετικές εθνικές υποδομές, οι περισσότερες από τις οποίες συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ερευνητικές υποδομές ευρωπαϊκού επιπέδου. Αυτές οι εθνικές υποδομές ενσωματώνουν και χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία του Ινστιτούτου σε προηγμένα υλικά, ενέργεια, περιβάλλον και βιοτεχνολογία.

INNOVATION-EL
ELI/HELLAS CH
INVALOR
PANACEA
ELIXIR-GR
INSPIRED
EATRIS-GR