Ενέργεια / Περιβάλλον

Στην Ενέργεια, οι δραστηριότητες εστιάζονται στην παραγωγή και τον καθαρισμό του υδρογόνου, στις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου για την παραγωγή ενέργειας και στις ηλεκτροχημικές συσκευές (μπαταρίες και υπερκαταναλωτές) για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, δίδοντας έμφαση σε εξαιρετικά αποδοτικές διαδικασίες και ελάχιστες περιβαλλοντικές εκπομπές. Στον τομέα του περιβάλλοντος, οι δραστηριότητες καλύπτουν μια σειρά πολυεπιστημονικών επιστημονικών περιοχών που σχετίζονται με την ανάπτυξη φυσικοχημικών και βιολογικών μεθόδων επεξεργασίας βιομηχανικών, γεωργικών και οικιακών αποβλήτων ενώ παράγουν υδρογόνο, μεθάνιο, βιοντίζελ και βιοπλαστικά και καινοτόμες τεχνολογίες ελέγχου και μετριασμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.

Επιτεύγματα

Περισσότερα

Δημοσιεύσεις

Περισσότερα