Ενέργεια / Περιβάλλον

  1. Στον τομέα της Ενέργειας, οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου εμπνέονται από την κοινωνική ανάγκη για στροφή σε ανανεώσιμες πηγές, ελαχιστοποιώντας έτσι τις εκπομπές ρύπων και μειώνοντας τις συνακόλουθες επιπτώσεις τους στο γήινο κλίμα
  2. Στον τομέα του Περιβάλλοντος, δίνεται έμφαση σε οικολογικές καινοτόμες τεχνολογίες, υπολογιστικά εργαλεία για την πρόβλεψη της τύχης των ρύπων σε αέρα/νερά/έδαφος, αποκατάσταση ρυπανθέντων φυσικών πόρων, προστασία μνημείων, ανάκτηση πολύτιμων προϊόντων και ενέργειας από απόβλητα, προβλήματα που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή. Το IEXMH συντονίζει το Κέντρο Μελετών για την ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή (C-STACC)

Επιτεύγματα

Περισσότερα

Δημοσιεύσεις

Περισσότερα

Τομέας Ενέργειας: Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας σε διάφορες χρονικές κλίμακες θα είναι υψίστης σημασίας στο μελλοντικό ενεργειακό δίκτυο. Η εμπλοκή και η τεχνογνωσία του ΙΕΧΜΗ αναφέρεται στην αποθήκευση του πλεονάσματος ηλεκτρικής ενέργειας ως χημικής ενέργειας σε καύσιμα όπως το υδρογόνο, το οποίο μπορεί να παραχθεί από νερό μέσω ηλεκτρόλυσης ή όπως η μεθανόλη που μπορεί να παραχθεί από υδρογόνωση CO2 πάνω σε κατάλληλους καταλύτες. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί επίσης να αποθηκευτεί χωρίς προηγούμενο μετασχηματισμό σε ηλεκτροχημικές συσκευές (μπαταρίες και υπερπυκνωτές) και το συγκεκριμένο πεδίο κερδίζει επίσης έδαφος στο ΙΕΧΜΗ.

Τομέας Ενέργειας: Κυψέλες Καυσίμου

Όταν η ζήτηση υπερβαίνει την άμεση προσφορά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η χημική ενέργεια του υδρογόνου (καύσιμο) μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια (και θερμότητα) σε συσκευές κυψελών καυσίμου. Δύο τύποι κυψελών καυσίμου αναπτύσσονται στο ΙΕΧΜΗ: (α) κυψέλες καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC) και (β) κυψέλες καυσίμου πολυμερούς ηλεκτρολυτικής μεμβράνης υψηλής θερμοκρασίας (HT-PEMFC) (με δυνατότητα εσωτερικής αναμόρφωσης καυσίμου).

Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος: Κυκλική Οικονομία

Σύμφωνα με τους κανόνες της κυκλικής οικονομίας, ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ/IEXMH έχουν αναπτύξει φυσικοχημικές και βιολογικές μεθόδους/διεργασίες για (i) επεξεργασία βιομηχανικών, γεωργικών και οικιακών αποβλήτων για την παραγωγή υδρογόνου, μεθανίου, βιοντίζελ και βιοπλαστικών, (ii) δέσμευση αερίων θερμοκηπίου (GHG) για την παραγωγή χρήσιμων χημικών ουσιών και (iii) παραγωγή βιομάζας για ανανεώσιμα καύσιμα.

Τομέας Περιβάλλοντος: Ποιότητα Αέρα και Κλιματική Αλλαγή

Μετρήσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο συνδυάζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την τοπική, αστική, περιφερειακή και παγκόσμια ποιότητα του αέρα και τις αλληλεπιδράσεις τους με την κλιματική αλλαγή. Τα εργαλεία μέτρησης και μοντελοποίησης που αναπτύχθηκαν διατίθενται στις αρχές ελέγχου ποιότητας του αέρα για τον σχεδιασμό καλύτερων στρατηγικών για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις αντίστοιχες περιοχές, περιορίζοντας ταυτόχρονα την κλιματική αλλαγή.

Τομέας Περιβάλλοντος: Προηγμένες Μέθοδοι Απορρύπανσης Εδάφους / Νερών και Επεξεργασίας Αποβλήτων

Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο ΙΕΧΜΗ περιλαμβάνουν επεξεργασία μολυσμένου εδάφους / λυμάτων / αποβλήτων με ψυχρό ατμοσφαιρικό πλάσμα, επεξεργασία λυμάτων με φωτοκατάλυση και αξιοποίηση γεωργικών αποβλήτων για την ανάπτυξη προσροφητικών υλικών χαμηλού κόστους ικανών να απομακρύνουν πολλών ειδών ρύπους από λύματα.

Scroll to Top