Βιβλιομετρικά Στοιχεία

Ανθρώπινο δυναμικό

Το προσωπικό του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ανέρχεται σε περίπου 230 άτομα. Από αυτά, 12 είναι Ερευνητές (σε οργανικές θέσεις), 18 είναι Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών (Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Φαρμακευτικής), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 10 είναι Επισκέπτες Μέλη ΔΕΠ, 50 είναι Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες που εργάζονται σε έργα έρευνας και καινοτομίας, 70 είναι μεταπτυχιακοί υπότροφοι και 17 είναι διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

Δημοσιεύσεις

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ δημοσιεύει πάνω από 200 εργασίες ετησίως σε διεθνή περιοδικά. Τα τελευταία χρόνια, οι δημοσιεύσεις αυτές λαμβάνουν ετησίως περίπου από 10.000 βιβλιογραφικές αναφορές (πηγή: Web of Science). Ο συνολικός αριθμός αναφορών σε εργασίες του ΙΕΧΜΗ είναι πάνω από 90.000. Ο μέσος δείκτης H είναι ~30,5 (δεδομένα από το Web of Science) και ο δείκτης απήχησης (impact factor) των περιοδικών στα οποία εμφανίζονται δημοσιεύσεις του ΙΕΧΜΗ ξεπερνά το 6. Αρκετές δημοσιεύσεις από ερευνητικές ομάδες ΙΕΧΜΗ δημοσιεύονται σε περιοδικά με πολύ υψηλούς δείκτες απήχησης και λαμβάνουν ειδική μνεία στη διεθνή βιβλιογραφία ως επιλεγμένες εργασίες.

There is an increasing trend in the total number of ICEHT's publications, reaching 202 in the year 2022

The average impact factor if journals publishing research studies from ICEHT has reached 6.7 in 2022

Χρηματοδότηση

Εκτός από την τακτική κρατική χρηματοδότηση, οι ερευνητές του Ινστιτούτου προσελκύουν και εξωτερική χρηματοδότηση για την κάλυψη ερευνητικών δαπανών και την υποστήριξη της συνολικής λειτουργίας του Ινστιτούτου. Οι κύριες πηγές είναι ανταγωνιστικά έργα από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανταγωνιστικές επιχορηγήσεις από εθνικά προγράμματα, θεσμικά έργα (σε επίπεδο ΙΤΕ και ΙΕΧΜΗ, όπως ΚΡΗΠΙΣ, Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές, Πρόγραμμα Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος), συμβάσεις με τον ιδιωτικό τομέα και με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Επίσης χορηγούνται συμπληρωματικά εθνικά κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως Πόροι Επιβράβευσης.

Περισσότερα από 100 έργα εκτελούνται στο Ινστιτούτο από το 2020 και μετά, με προϋπολογισμό για το ΙΕΧΜΗ άνω των 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο αριθμός των εταίρων σε αυτά τα έργα είναι περίπου 280, εκ των οποίων οι μισοί, περίπου, είναι εταιρείες και οι υπόλοιποι ερευνητικοί ή ακαδημαϊκοί φορείς. Τέσσερα (4) έργα ERC έχουν υλοποιηθεί στο Ινστιτούτο από ομάδες ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, εκ των οποίων δύο (2) είναι Advanced grants, ένα (1) είναι Consolidator grant (ακόμα σε εξέλιξη έως το 2023) και ένα (1) είναι Proof of Concept grant.

Το Ινστιτούτο παρέχει πλήρη διοικητική και τεχνική υποστήριξη στο ερευνητικό προσωπικό για την υλοποίηση των έργων αυτών μέσω των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του που συνεργάζονται στενά με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΙΤΕ στο Ηράκλειο.