Επίτευγμα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (MESBL) ΤΟΥ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (MESBL) ΤΟΥ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ


Με το πρότυπο ISO 9001:2015 για Μεταβολομικές και Βιοπληροφορικές Αναλύσεις πιστοποιήθηκε το Εργαστήριο Μεταβολικής Μηχανικής και Συστημικής Βιολογίας (MESBL, Metabolic Engineering and Systems Biology Laboratory) του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ). Για την έκδοση του πιστοποιητικού ποιότητας, πραγματοποιήθηκε αναλυτική επιθεώρηση των διαδικασιών λειτουργίας του εργαστηρίου, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 21 Σεπτεμβρίου 2022. Η διαδικασία πιστοποίησης υποστηρίχτηκε από το πρόγραμμα της Εθνικής Υποδομής για τη Μεταφραστική Ιατρική (EATRIS-GR, ΟΠΣ/MIS 5028091). Στη διαδικασία πιστοποίησης το εργαστήριο επικουρήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία ‘ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ’ στην Πάτρα.

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας, το οποίο περιγράφει ένα Σύστημα Διαχείρισης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός ή ένα Εργαστήριο. Το MESBL είναι το πρώτο πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 εργαστήριο Μεταβολομικών και Βιοπληροφορικών Αναλύσεων στην Ελλάδα, στοχεύοντας στη διαρκή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και στην ετοιμότητα για την υιοθέτηση νέων μεθόδων και τεχνικών, μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση της τεχνολογικής (πειραματικής και υπολογιστικής) του υποδομής.