Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Επιτεύγματα Ε&Α > Διακρίσεις-Βραβεία > Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή
youarehere2
 

Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή

Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ερευνητικού έργου PEGASOS (ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό έργο μεγάλης κλίμακας, IP) για τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αλλαγής κλίματος. Ο συντονισμός του έργου PEGASOS γίνεται από ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.


PegasosΗ πρόσφατη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ολοκληρωμένου έργου μεγάλης κλίμακας (IP), με τίτλο "The Pan-European Gas-AeroSOls-climate interaction Study (PEGASOS)" αποτελεί μια ακόμα σημαντική διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ). Το έργο εντάσσεται στην επιστημονική περιοχή των αλληλεπιδράσεων ατμοσφαιρικής χημείας και κλιματικής αλλαγής (WorkprogrammeFP7-ENV-2010). Η χρονική διάρκεια του "PEGASOS" είναι πέντε έτη (2010-2014), ο συνολικός προϋπολογισμός 9.85 εκατομμύρια Ευρώ και το έργο συντονίζεται από τον καθ. Σπύρος Πανδή, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. Συμμετέχουν επίσης οι ερευνητές του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ καθηγητές Μαρία Κανακίδου, Νίκος Μιχαλόπουλος, Αθανάσιος Νένες, Χριστόδουλος Πηλίνης και Ευριπίδης Στεφάνου.


Zeppelin

Στα πλαίσια του έργου PEGASOS συνεργάζονται οι περισσότερες πρωτοπόρες ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες (από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο) με τις πλέον τεχνολογικά σύγχρονες δυνατότητες για μετρήσεις και προσομοιώσεις προκειμένου:

  1. Να ποσοτικοποιηθεί το εύρος των περιφερειακών έως παγκόσμιων αναδράσεων μεταξύ ατμοσφαιρικής χημείας και ενός μεταβαλλόμενου κλίματος και να μειωθεί η αντίστοιχη αβεβαιότητα των σημαντικότερων από αυτές.
  2. Να προσδιορισθούν στρατηγικές και πολιτικές μετριασμού των επιπτώσεων για να βελτιωθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας με ταυτόχρονο περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο είναι οργανωμένο σε τέσσερεις επιστημονικές ενότητες με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ολοκλήρωσης των μεθοδολογιών, των κλιμάκων, και τελικά της κατανόησής μας για τις αλληλεπιδράσεις ποιότητας της ατμόσφαιρας και κλίματος, δηλαδή:

  1. Ανθρωπογενείς και βιογενείς εκπομπές και οι επιπτώσεις τους στο κλίμα, την κοινωνία και την οικονομία
  2. Ατμοσφαιρικές αλληλεπιδράσεις των χημικών και φυσικών διεργασιών
  3. Περιφερειακές και παγκόσμιες διασυνδέσεις μεταξύ ατμοσφαιρικής ρύπανσης και κλιματικής αλλαγής
  4. Ποιότητα της ατμόσφαιρας σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα: Ολοκλήρωση με πολιτικές.

Το έργο PEGASOS θα γεφυρώσει τις χωρικές και χρονικές κλίμακες που συνδέουν ανταλλαγές ρύπων μεταξύ  επιφάνειας και ατμόσφαιρας, την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τον καιρό με την γενικευμένη ατμοσφαιρική χημεία και το κλίμα. Για την ποιότητα της ατμόσφαιρας θα εστιασθεί κυρίως στην Ευρώπη συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα των αλλαγών στις εκπομπές ρύπων και αλλού και ο χρονικός ορίζοντας της μελέτης θα είναι τα επόμενα 50 έτη. Το έργου θα παράσχει βελτιωμένη κατανόηση των διεργασιών στους τομείς της μέγιστης αβεβαιότητας για την καλύτερη ποσοτικοποίηση των αναδράσεων μεταξύ της ποιότητας της ατμόσφαιρας και ενός μεταβαλλόμενου κλίματος. Θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά, μια πλήρως γενικευμένη ανάλυση των δυναμικά μεταβαλλόμενων φυσικών εκπομπών, τη διασύνδεσή τους με χημικές αντιδράσεις στη τροπόσφαιρα και τις αλληλεπιδράσεις με το κλίμα, και τις αναδυόμενες αναδράσεις μεταξύ διεργασιών χημείας-κλίματος και επιφάνειας της Γης. Ο PEGASOS θα στοχεύσει και σε τοπικές και σε περιφερειακές κλίμακες, λαμβάνοντας υπόψη τις αναδράσεις χημείας και κλίματος σε παγκόσμια κλίμακα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Καθηγητής Σπύρος Πανδής
ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Τηλ.: 2610 969 510
e-mail: spyros@chemeng.upatras.gr
http://www.iceht.forth.gr/staff/pandis.html

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα