Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Θέσεις Εργασίας > Θέσεις Εργασίας (2018)
youarehere2
 

Θέσεις Εργασίας (2018)

 

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου APACHE

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΗΝ469ΗΚΥ-1ΤΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/1/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 97ΦΝ469ΗΚΥ-ΩΚΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:21/1/2019

 

Προκήρυξη δύο θέσεων στο πλαίσιο της πράξης CAERUS

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 605Ε469ΗΚΥ-ΡΔΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης:20/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/1/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΤΥΟ469ΗΚΥ-0Κ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:21/1/2019

 

Προκήρυξη δύο θέσεων στο πλαίσιο της πράξης ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΤΝΖ469ΗΚΥ-ΦΧ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/1/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν469ΗΚΥ-9ΥΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:21/1/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξηςCLIENTDR

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΧ4469ΗΚΥ-8ΞΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/1/2019
Ματαίωση απόφασης (ΑΔΑ: ΩΤΗΝ469ΗΚΥ-1ΤΓ)

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης στο πλαίσιο της πράξης ΒΙΤΑΔ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΞ8469ΗΚΥ-53Μ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 14/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΗ0Ζ469ΗΚΥ-2Α9)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:27/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης στο πλαίσιο της πράξης INSPIRED

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΓΙ469ΗΚΥ-0Μ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 14/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΝΤΗ469ΗΚΥ-ΤΕΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:27/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου INSOIL-PLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Η55469ΗΚΥ-ΜΕΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 14/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 61ΙΡ469ΗΚΥ-153)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:27/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "GRAFEL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΙΥ5469ΗΚΥ-9ΛΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 29/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΒΤΣ469ΗΚΥ-ΩΞΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:27/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου ΥΛΕΝΔΩΡ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΥ1Τ469ΗΚΥ-0ΤΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΒΤΣ469ΗΚΥ-ΩΞΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:10/12/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο του έργου WetμFluid

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔΛ7469ΗΚΥ-ΠΜΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 4/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΠΘΒ469ΗΚΥ-2ΡΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:10/12/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο της πράξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΕΡΑΝ)»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 604Γ469ΗΚΥ-ΧΗΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 4/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΓΚΠ469ΗΚΥ-ΜΛΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:10/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "Wastes-to-Biopolymers"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΝΕΓ469ΗΚΥ-ΙΣΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 29/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΥΠΡ469ΗΚΥ-ΚΗΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:10/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "DINNESMIN"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 620Ρ469ΗΚΥ-8Β3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 29/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΕΞΦ469ΗΚΥ-ΕΤΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:10/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "ΑΕΝΑΟ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ζ67469ΗΚΥ-1ΜΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 13/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω75Θ469ΗΚΥ-ΛΚΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:10/12/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Electrochemical Raman spectroscopy of 2D materials"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Nanomaterials for energy conversion and energy saving devices"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΒ7Ψ469ΗΚΥ-ΛΙΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 16/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω7ΝΨ469ΗΚΥ-ΚΜΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:19/11/2018

 

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Modeling, simulation and experimental verification of Electrochemical Impedance Spectra in solid oxide and polymer electrolyte cells for 'power production'/'energy storage' applications"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Novel nanostructures for energy storage devices with emphasis on supercapacitors"
Γνωστικό Αντικείμενο 3: "Applications of crystal growth and dissolution in monuments conservation science"
Γνωστικό Αντικείμενο 4: "Mathematical modeling of metabolic networks"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΥΖΧ469ΗΚΥ-ΔΧΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 16/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΡΥΘ469ΗΚΥ-ΨΕ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:19/11/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "AGROSMARTGEL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω5Χ0469ΗΚΥ-ΣΗΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 13/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 72ΝΙ469ΗΚΥ-ΖΩ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:19/11/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο της πράξης «Καινοτόμο Ολοκληρωμένο Σύστημα Aισθητήρων Φασματομετρίας Μαζας για Χαρακτηρισμό Ατμοσφαρικών Ρύπων (IMSAP)»

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Μετρήσεις ατμοσφαιρικών αεροζόλ"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Προσομοίωση ατμοσφαιρικών αεροζόλ"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞΓΑ469ΗΚΥ-Ξ2Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΞΝΡ469ΗΚΥ-ΘΗΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:19/11/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο της πράξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΕΡΑΝ)»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓΒ6469ΗΚΥ-ΦΚΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΗΤΕ469ΗΚΥ-ΑΧΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:19/11/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του έργουGraphene Flagship Core Project 2

Γνωστικό Αντικείμενο: "Strategies between applied research and industry in the development of GRM composites"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΚΛ2469ΗΚΥ-6Η9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 1/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΑΗΝ469ΗΚΥ-ΖΚΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:19/11/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "PyroTRACH"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Development and evaluation of a module for the simulation of the atmospheric evolution of biomass burning"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΦ8Ω469ΗΚΥ-32Υ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/10/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 69Κ3469ΗΚΥ-111)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:15/10/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "ΠΕΡΑΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω39Β469ΗΚΥ-ΖΒΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/10/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΓΘ6469ΗΚΥ-3ΙΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:15/10/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "INNOFOR-I"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ73Σ469ΗΚΥ-Μ5Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/10/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω0ΤΓ469ΗΚΥ-ΨΚΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:15/10/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "NANO_INΣ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ζ32469ΗΚΥ-99Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/10/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΤΠΗ469ΗΚΥ-Γ49)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:15/10/2018

 

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "HELLASCH"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΥ0469ΗΚΥ-ΕΔΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 2/10/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΛΨΣ469ΗΚΥ-ΟΕΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:5/10/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "ForCat"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΩΩΕ469ΗΚΥ-3ΔΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 24/9/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΧΛΕ469ΗΚΥ-0ΗΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:5/10/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης "ΑΕΝΑΟ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΖΤΚ469ΗΚΥ-Λ76)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 18/9/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΛΨΣ469ΗΚΥ-ΟΕΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:5/10/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "CHROMASURF"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 69ΚΩ469ΗΚΥ-ΣΦΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/8/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 23/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΛΨΣ469ΗΚΥ-ΟΕΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:3/9/2018

 

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "ΥΛΕΝΔΩΡ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΥΞΑ469ΗΚΥ-ΒΑΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/8/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 20/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω7ΚΗ469ΗΚΥ-ΡΙΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "MOHITO+"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 755Ξ469ΗΚΥ-ΔΟΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/8/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 17/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ7ΥΜ469ΗΚΥ-ΛΛ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "ΠΕΡΑΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΩΟΠ469ΗΚΥ-Ο6Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 1/8/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 16/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΩΓΕ469ΗΚΥ-ΡΒΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "ΒΙΤΑΔ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΓΙ1469ΗΚΥ-0ΒΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 13/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΠ8Α469ΗΚΥ-ΨΡ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "CLIENTDR"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Σχεδιασμός και κατασκευή εργαστηριακών αντιδραστήρων "
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 67Τ4469ΗΚΥ-ΠΓ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 10/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΚΕΠ469ΗΚΥ-ΓΧΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "PyroTRACH"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Trace Metal analysis in aerosols"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΚΠΛ469ΗΚΥ-ΗΡ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 10/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΡΦΨ469ΗΚΥ-ΣΤΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via constructed Wetlands, DOMUS_CW"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης πληροφοριακού υλικού και αξιολόγηση δεδομένων για την εκτίμηση πιθανής τοξικότητας και κινδύνου των απορροών από τεχνητούς υγροβιοτόπους"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΚΘ469ΗΚΥ-ΒΒΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 6/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7Θ0Α469ΗΚΥ-5ΡΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "EUROCHAMP-2020 Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes - Towards 2020 and beyond (EUROCHAMP)"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Extension of the operation of atmospheric simulation chamber infrastructure to enable the studies of the impact of air quality on health and cultural heritage"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΤ4469ΗΚΥ-ΣΟΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 25/7/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΣΨΤ469ΗΚΥ-1ΛΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Chemical aging of biomass burning emissions in the atmosphere"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1ΨΥ469ΗΚΥ-ΜΦΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 25/7/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω4ΩΑ469ΗΚΥ-ΠΘΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:3/9/2018

 

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης MEM-Q, με κωδικό Τ4ΔΡΩ-00030/5021467

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 73ΑΚ469ΗΚΥ-ΔΛ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/6/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 690Ι469ΗΚΥ-ΥΕΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:10/7/2018

 

Πλήρωση μιας (1) θέσης εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προηγμένα υλικά ηλεκτροκαταλυτών και ηλεκτροδίων για κελιά καυσίμου τύπου ΡΕΜ για ενεργειακές εφαρμογές» με κωδικό «ΔΕ1ΜΠ-0057»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΡΣ8469ΗΚΥ-ΩΦΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/6/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΡΜΧ469ΗΚΥ-ΙΜΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:10/7/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή υποτροφίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556 2

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΧΠ469ΗΚΥ-Χ3Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/6/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 18/6/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7808469ΗΚΥ-ΓΔΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:10/7/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Development and evaluation of a module for the simulation of the atmospheric evolution of biomass burning"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 72ΡΗ469ΗΚΥ-Ι0Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/6/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω011469ΗΚΥ-ΟΓΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:10/7/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΕΡΑΝ)"

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Χαρακτηρισμός, διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείου (κατσίγαρου και ελαιοπυρήνα) για παραγωγή βιοκαυσίμων (μεθάνιο, υδρογόνο, αιθανόλη) μέσω μικροβιολογικών διεργασιών"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Προεπεξεργασία, διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείου (κατσίγαρου και ελαιοπυρήνα) για παραγωγή βιοπολυμερών (πολυ-υδροξυαλκανοϊκοί εστέρες) μέσω μικροβιολογικών διεργασιών"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ν2Δ469ΗΚΥ-Ν4Ω)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/6/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΛΖΦ469ΗΚΥ-ΥΑΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:10/7/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Chemical aging of biomass burning emissions in the atmosphere"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 622Ν469ΗΚΥ-Σ7Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 4/6/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΦΧ3469ΗΚΥ-ΛΘ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:11/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή υποτροφίας στο πλαίσιο του έργουGraphene Flagship Core Project 2

Γνωστικό Αντικείμενο: "Production and evaluation of hierarchical graphene related material (GRM)/fibre composite structures for aerospace and automotive industries"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9ΘΛ469ΗΚΥ-ΠΘΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 30/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΔ5Ζ469ΗΚΥ-ΜΞΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:8/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο της πράξης ΠΕΡΑΝ

Γνωστικό Αντικείμενο: "Εξομοίωση της εξέλιξης και της αποτελεσματικότητας της βιοαποδόμησης οργανικών ρύπων στο υπέδαφος"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω6ΦΠ469ΗΚΥ-ΔΤΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/05/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 22/05/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ9Ι7469ΗΚΥ-Η5Γ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:8/6/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Hybrid carbon/polymer membranes for water and light gases separation"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Novel nanostructures for energy storage devices with emphasis on supercapacitors"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΚΦΛ469ΗΚΥ-ΣΓΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/05/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 31/05/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΚΛ6469ΗΚΥ-ΧΒΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:8/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΧΣΑ469ΗΚΥ-ΩΟ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 16/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΜΠΦ469ΗΚΥ-ΘΥΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:8/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας

Γνωστικό Αντικείμενο: "Προηγμένες τεχνολογίες για εφαρμογές στη Βιοϊατρική Μηχανική: Πειραματικές ή/και υπολογιστικές προσεγγίσεις"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΩΘΣ469ΗΚΥ-7Χ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/4/2018
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/06/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης MEM-Q, με κωδικό Τ4ΔΡΩ-00030/5021467

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 658Υ469ΗΚΥ-Ψ9Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 25/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΚΝΞ469ΗΚΥ-Λ0Θ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:8/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή υποτροφίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556 2

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΣΗΜ469ΗΚΥ-Ω0Μ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 11/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΕΠΥ469ΗΚΥ-Ζ9Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:8/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή υποτροφίας στο πλαίσιο του έργουGraphene Flagship Core Project 2

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ζ74469ΗΚΥ-ΞΩΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 10/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Γ80469ΗΚΥ-67Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:14/5/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για βοηθό ερευνητή στο πλαίσιο του έργουGraphene Flagship Core Project 2

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1Ν4469ΗΚΥ-ΟΚ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 10/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω6Ι9469ΗΚΥ-5Ο3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:14/5/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του έργου SMART-FAN

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω7ΘΨ469ΗΚΥ-ΠΥΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 10/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΟΚ8469ΗΚΥ-ΓΑΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:14/5/2018

 

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 12 «ELIXIR-GR-ITE-Δυτική Ελλάδα (ELIXIR-GR-ITE-ΔΕ)» της Πράξης «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002780

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΘΕ6469ΗΚΥ-3ΧΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/04/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 3/05/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7575469ΗΚΥ-ΛΦΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:14/5/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο: "Simulation of membrane structure and separation properties"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 66Ο5469ΗΚΥ-154)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/04/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/05/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 78ΜΥ469ΗΚΥ-ΨΧΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:14/5/2018

 

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Αγροδιατροφή» με κωδικό ΟΠΣ 5002469

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 96Ο8469ΗΚΥ-ΜΘΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 23/4/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω4ΔΘ469ΗΚΥ-Κ1Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:14/5/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο/νανοηλεκτρονικής (INNOVATION EL) - Δυτική Ελλάδα»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ26Γ469ΗΚΥ-Ρ8Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 19/4/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΦ36469ΗΚΥ-Τ0Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:14/5/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «Ανάπτυξη προηγμένων ΝΑΝΟμορφών ΙΝΣουλινοειδών πεπτιδίων με παρατεταμένη δράση (NANO_INΣ)» με κωδικό ΟΠΣ 5021443

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΚΟΗ469ΗΚΥ-ΒΩ8)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 18/4/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Γ7Ω469ΗΚΥ-26Α)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:14/5/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Σ01469ΗΚΥ-ΚΧΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/3/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 16/4/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω2ΧΖ469ΗΚΥ-Ν6Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:14/5/2018

 

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Drug Delivery/Targeting Systems- Nanomedicines"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Source-Receptor Relationships in Atmospheric Pollution"
Γνωστικό Αντικείμενο 3: "Development of carbon-based materials for supercapacitors"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 67ΣΙ469ΗΚΥ-72Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 15/04/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω25Υ469ΗΚΥ-Ψ3Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:14/5/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης MEM-Q, με κωδικό Τ4ΔΡΩ-00030/5021467

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ6Ξ8469ΗΚΥ-2Μ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/3/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 13/4/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΝΚΡ469ΗΚΥ-ΟΟ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:25/4/2018

 

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Simulation of transport and reaction phenomena during polluted soil remediation"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Hybrid carbon/polymer membranes for water and light gases separation"
Γνωστικό Αντικείμενο 3: "Novel nanostructures for energy storage devices with emphasis on supercapacitors"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ7ΗΘ469ΗΚΥ-3ΒΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 15/04/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΥΖΦ469ΗΚΥ-ΕΔΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:25/4/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του έργου EUROCHAMP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΩΛΟ469ΗΚΥ-5Ο2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/3/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 26/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΖ469ΗΚΥ-ΗΙΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:13/4/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου SMARTFAN

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΦΩ4469ΗΚΥ-ΡΤΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/3/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 26/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω82Ω469ΗΚΥ-9ΙΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:13/4/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5002464

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΞΓ2469ΗΚΥ-15Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/3/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 19/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΧΒΚ469ΗΚΥ-Κ5Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:13/4/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΒΛΡ469ΗΚΥ-ΟΔ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω6ΠΠ469ΗΚΥ-40Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:19/3/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» με κωδικόΟΠΣ5002469

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ζ0Ο469ΗΚΥ-Ζ94)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΦΟΦ469ΗΚΥ-ΥΡΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:8/3/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 της Πράξης «INVALOR: Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» με κωδικό ΟΠΣ 5002495

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΨΨ3469ΗΚΥ-ΞΣΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 2/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΕΒΙ469ΗΚΥ-ΙΞΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:8/3/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΨ8Ε469ΗΚΥ-Ζ02)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 28/2/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΦΙΛ469ΗΚΥ-Η2Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:8/3/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "SElySOs", GA: 671481

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΛΙΩ469ΗΚΥ-ΙΤΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 6/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 21/2/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΣΕ0469ΗΚΥ-ΟΤΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:8/3/2018

 

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης "Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002735

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤ52469ΗΚΥ-Λ3Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/1/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 9/2/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΡΧΩ469ΗΚΥ-Π0Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:22/2/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SMART-FAN

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΔ3469ΗΚΥ-Η39)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/1/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 8/2/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω8Ε4469ΗΚΥ-ΥΑ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:12/2/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Απομάκρυνση του χρώματος από τα υγρά απόβλητα με την χρήση νανοτεχνολογίας (CLIENTDR)» με κωδικό πράξης / MIS 5021383

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΖΓ2469ΗΚΥ-Υ9Ξ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/1/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 8/2/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ6Θ9469ΗΚΥ-6ΙΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης:12/2/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ30Υ469ΗΚΥ-ΘΞΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/1/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 6/2/2018
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:6ΗΦΟ469ΗΚΥ-ΔΙΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2018

 

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα