Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Θέσεις Εργασίας > Θέσεις Εργασίας (2017)
youarehere2
 

Θέσεις Εργασίας (2017)

 

 

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ξ34469ΗΚΥ-9Ρ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 9/1/2018
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης 1 (ΑΔΑ:ΩΠ0Χ469ΗΚΥ-Λ07)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2018
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης 2 (ΑΔΑ:ΨΥΡΣ469ΗΚΥ-ΤΜΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 22/1/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου GRAPHENART

Γνωστικό Αντικείμενο: "CVD graphene transfer on flexible substrates adopted in contemporary artworks and characterization using various methods, and, study of Graphene Oxide and graphene flakes as additives in paints and coatings"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΙΣΗ469ΗΚΥ-ΧΝΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 09/1/2018
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:ΩΝΘΒ469ΗΚΥ-ΑΧ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2018

 

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης Υποέργου 2 της Πράξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΕΡΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002358

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓΟ1469ΗΚΥ-ΤΚΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 11/12/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:7ΥΜΙ469ΗΚΥ-Δ0Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/12/2017

 

Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω2Μ5469ΗΚΥ-ΓΓΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 11/12/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:7ΔΝΖ469ΗΚΥ-2ΧΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/12/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της Πράξης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ» με κωδικό ΟΠΣ: 5002478

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΕ88469ΗΚΥ-Μ7Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 11/12/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:Ω427469ΗΚΥ-1ΜΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/12/2017

 

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή (ΒΙΤΑΔ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002469

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΩΣΖ469ΗΚΥ-ΘΩ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 08/12/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:6ΙΟΧ469ΗΚΥ-27Ν)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/12/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου EUROCHAMP

Γνωστικό Αντικείμενο: "Development of modeling tools for exploitation of chamber results through implementation in 3-D atmospheric chemical transport models"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ι22469ΗΚΥ-ΛΚΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 06/12/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:Ω8Δ1469ΗΚΥ-Π3Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/12/2017

 

Πλήρωση τριών (3) θέσεων εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης «Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands"

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Συντονισμός και υποστήριξη στη διαχείριση του έργου, συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης και τεχνική υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας υγροβιοτόπων και κομποστοποίησης"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης και τεχνική υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας υγροβιοτόπων και μοντελοποίησης"
Γνωστικό Αντικείμενο 3: "Αξιολόγηση δεδομένων για την εκτίμηση πιθανής τοξικότητας και κινδύνου των απορροών  από τεχνητούς υγροβιοτόπους"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 71ΠΜ469ΗΚΥ-15Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 08/11/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Καθ. Γεράσιμος Λυμπεράτος
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:6823469ΗΚΥ-Ε7Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/11/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας

Γνωστικό Αντικείμενο: "Προηγμένες τεχνικές μελέτης και βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω9ΞΖ469ΗΚΥ-ΓΡΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/09/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/11/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου GRAPHENART

Γνωστικό Αντικείμενο: "Production, application and evaluation of wafer-size CVD graphene on the surface of model materials adopted in contemporary artworks and nano-graphene materials as additives in paints and coatings"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΘΖΠ469ΗΚΥ-ΔΑ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 01/11/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω59Κ469ΗΚΥ-ΣΞ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/11/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο: "Resource recovery from wastewater streams"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΛ5Ψ469ΗΚΥ-3ΒΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/09/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΣ6Θ469ΗΚΥ-513)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/11/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο: "Development of electrocatalysts for PEM fuel cells"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4ΞΑ469ΗΚΥ-Ν25)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/09/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 16/10/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΙΝΛ469ΗΚΥ-9ΣΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 23/10/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή υποτροφία στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου PyroTRACH

Γνωστικό Αντικείμενο: "Atmospheric Tracers of Biomass Burning"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω12Σ469ΗΚΥ-7Υ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/08/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 8/09/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 64ΨΚ469ΗΚΥ-5ΣΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/10/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για Research Project Assistant στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Graphene Core 1 - Graphene-based disruptive technologies

Γνωστικό Αντικείμενο: "Enabling research strategies between applied research and industry in the development of GRM composites"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 645Θ469ΗΚΥ-1Ξ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/08/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 11/09/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης ΑΔΑ: Ψ7ΣΖ469ΗΚΥ-0Χ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 19/9/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας για το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ

Αντικείμενο: Θέση Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας με έδρα την Πάτρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου "GA 671771 EEN HELLAS"
Πρόσκληση
Καταληκτική ημερομηνία: 24/07/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή υποτροφία στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SOLUTION

Γνωστικό Αντικείμενο: "Synthesis and advanced characterization of novel solid lubricant coatings based on transition metal dichalcogenides"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω34Ι469ΗΚΥ-Υ9Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/06/2017
Καταληκτική ημερομηνία : 10/07/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω12Ν469ΗΚΥ-8ΕΣ )
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 24/8/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου EUROCHAMP-2020

Γνωστικό Αντικείμενο: "Simulation of the physical and chemical properties of atmospheric nanoparticles"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ι0Π469ΗΚΥ-1Τ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/06/2017
Καταληκτική ημερομηνία : 05/07/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω896469ΗΚΥ-ΗΙΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο: "Nonlinear optical response of graphenes, nanoribbons and other carbon based nanomaterials"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΘΑ469ΗΚΥ-ΒΔ8)
Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία : 30/06/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:6ΖΗΚ469ΗΚΥ-ΦΧ6 )
Ημερομηνία ανάρτησης αξιολόγησης:

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development of electrocatalysts for PEM fuel cells"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΙΩ469ΗΚΥ-ΦΝΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/05/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΦΗΟ469ΗΚΥ-ΦΜΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Exploiting Nanoparticles for the Development of Analytical Methods"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΡ3469ΗΚΥ-ΟΛ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/05/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΥΦ7469ΗΚΥ-ΞΙΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/5/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γιαμια θέση Έμπειρου Ερευνητή για το έργο EUROCHAMP-2020

Αντικείμενο/Περιγραφή : "Mobile Air Quality Laboratory Operation"
Ερευνητικό Έργο: "EUROCHAMP-2020 Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes - Towards 2020 and beyond" (Πρόγραμμα: Horizon 2020)
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 75ΙΑ469ΗΚΥ-0Κ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/04/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Prof. Spyros Pandis
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΗ6Τ469ΗΚΥ-ΗΔΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 25/04/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Drug Delivery/Targeting Systems-Nanomedicines"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΞ3Ζ469ΗΚΥ-ΨΨ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/04/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΜΧΞ469ΗΚΥ-Ε08)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 03/05/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Fermentative hydrogen production and methane generation from different kinds of biomass and wastes"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΒΘ0469ΗΚΥ-8ΒΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/04/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΤΠΒ469ΗΚΥ-ΦΧΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 03/05/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας

Γνωστικό Αντικείμενο: "Υλικά και διεργασίες για ενεργειακές εφαρμογές"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΒ4Λ469ΗΚΥ-ΘΚΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 08/05/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Calcium phosphate bone cements: Synthesis, characterization and in vitro evaluation as drug delivery systems"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΑΣΑ469ΗΚΥ-Ι0Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 02/04/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 63ΝΨ469ΗΚΥ-ΔΗΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/04/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
μεταπτυχιακή έρευνα για το έργο EUROCHAMP-2020

Αντικείμενο/Περιγραφή : "Development of develop organic aerosol source apportionment methods based on the results of the FORTH chamber"
Ερευνητικό Έργο: "EUROCHAMP-2020 Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes - Towards 2020 and beyond" (Πρόγραμμα: Horizon 2020)
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6ΚΔΧ469ΗΚΥ-73Θ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/04/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Prof. Spyros Pandis
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΡΘΨ469ΗΚΥ-6ΕΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development of polymeric membranes for water purification"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω8Ρ0469ΗΚΥ-ΟΔΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΜΒΟ469ΗΚΥ-ΤΣΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 24/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Nanomaterials development and process optimization for photo-electrochemical hydrogen production"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΙΓΘ469ΗΚΥ-5ΗΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΓΟΗ469ΗΚΥ-ΘΘΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development of an integrated system for the isolation of organic compounds with high added value, from agro-industrial wastewater"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΑΩΥ469ΗΚΥ-Π9Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΔΤ7469ΗΚΥ-ΗΝΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Simulation of transport and adsorption processes in porous membranes"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΗΕΓ469ΗΚΥ-6ΩΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΘΣΘ469ΗΚΥ-34Φ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Incorporation of nanomaterials in energy intensive processes: membrane separation, desalination"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 66ΚΤ469ΗΚΥ-00Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 69ΓΞ469ΗΚΥ-ΤΟΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Innovative Technologies for the Remediation of Soil/Groundwater/Wastewater from Recalcitrant Pollutants"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΙΣΒ469ΗΚΥ-ΨΟΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΞΔΙ469ΗΚΥ-1ΗΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Structural Systems Biology for Metabolic Engineering Applications"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Χ63469ΗΚΥ-1ΒΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Β0Ν469ΗΚΥ-Ξ97)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
μια θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για το έργο SElySOs

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development and characterization of electrocatalysts for the investigation of the H2O/CO2 co-electrolysis process on Solid Oxide high temperature electrolysis cells"
Ερευνητικό Έργο: "SElySOs: Development of new electrode materials and understanding of degradation mechanisms on Solid Oxide High Temperature Electrolysis Cells, GA: 671481" (Πρόγραμμα: Horizon 2020)
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Π4Ω469ΗΚΥ-5ΗΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/01/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/01/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Dr. Dimitris Niakolas
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ1Φ9469ΗΚΥ-4ΟΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 27/01/2017

 

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα