Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Θέσεις Εργασίας
youarehere2
 

Θέσεις Εργασίας

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας

Γνωστικό Αντικείμενο: "Προηγμένες τεχνικές μελέτης και βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω9ΞΖ469ΗΚΥ-ΓΡΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/09/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/11/2017

 


 

Πλήρωση τριών (3) θέσεων εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης «Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands"

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Συντονισμός και υποστήριξη στη διαχείριση του έργου, συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης και τεχνική υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας υγροβιοτόπων και κομποστοποίησης"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης και τεχνική υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας υγροβιοτόπων και μοντελοποίησης"
Γνωστικό Αντικείμενο 3: "Αξιολόγηση δεδομένων για την εκτίμηση πιθανής τοξικότητας και κινδύνου των απορροών  από τεχνητούς υγροβιοτόπους"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 71ΠΜ469ΗΚΥ-15Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 08/11/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Καθ. Γεράσιμος Λυμπεράτος
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:6823469ΗΚΥ-Ε7Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/11/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου GRAPHENART

Γνωστικό Αντικείμενο: "Production, application and evaluation of wafer-size CVD graphene on the surface of model materials adopted in contemporary artworks and nano-graphene materials as additives in paints and coatings"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΘΖΠ469ΗΚΥ-ΔΑ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 01/11/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω59Κ469ΗΚΥ-ΣΞ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/11/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο: "Resource recovery from wastewater streams"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΛ5Ψ469ΗΚΥ-3ΒΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/09/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΣ6Θ469ΗΚΥ-513)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/11/2017

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο: "Development of electrocatalysts for PEM fuel cells"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4ΞΑ469ΗΚΥ-Ν25)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/09/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 16/10/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΙΝΛ469ΗΚΥ-9ΣΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 23/10/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή υποτροφία στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου PyroTRACH

Γνωστικό Αντικείμενο: "Atmospheric Tracers of Biomass Burning"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω12Σ469ΗΚΥ-7Υ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/08/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 8/09/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 64ΨΚ469ΗΚΥ-5ΣΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/10/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για Research Project Assistant στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Graphene Core 1 - Graphene-based disruptive technologies

Γνωστικό Αντικείμενο: "Enabling research strategies between applied research and industry in the development of GRM composites"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 645Θ469ΗΚΥ-1Ξ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/08/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 11/09/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης ΑΔΑ: Ψ7ΣΖ469ΗΚΥ-0Χ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 19/9/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας για το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ

Αντικείμενο: Θέση Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας με έδρα την Πάτρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου "GA 671771 EEN HELLAS"
Πρόσκληση
Καταληκτική ημερομηνία: 24/07/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή υποτροφία στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SOLUTION

Γνωστικό Αντικείμενο: "Synthesis and advanced characterization of novel solid lubricant coatings based on transition metal dichalcogenides"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω34Ι469ΗΚΥ-Υ9Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/06/2017
Καταληκτική ημερομηνία : 10/07/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω12Ν469ΗΚΥ-8ΕΣ )
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 24/8/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου EUROCHAMP-2020

Γνωστικό Αντικείμενο: "Simulation of the physical and chemical properties of atmospheric nanoparticles"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ι0Π469ΗΚΥ-1Τ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/06/2017
Καταληκτική ημερομηνία : 05/07/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω896469ΗΚΥ-ΗΙΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο: "Nonlinear optical response of graphenes, nanoribbons and other carbon based nanomaterials"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΘΑ469ΗΚΥ-ΒΔ8)
Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία : 30/06/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:6ΖΗΚ469ΗΚΥ-ΦΧ6 )
Ημερομηνία ανάρτησης αξιολόγησης:

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development of electrocatalysts for PEM fuel cells"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΙΩ469ΗΚΥ-ΦΝΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/05/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΦΗΟ469ΗΚΥ-ΦΜΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Exploiting Nanoparticles for the Development of Analytical Methods"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΡ3469ΗΚΥ-ΟΛ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/05/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΥΦ7469ΗΚΥ-ΞΙΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/5/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γιαμια θέση Έμπειρου Ερευνητή για το έργο EUROCHAMP-2020

Αντικείμενο/Περιγραφή : "Mobile Air Quality Laboratory Operation"
Ερευνητικό Έργο: "EUROCHAMP-2020 Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes - Towards 2020 and beyond" (Πρόγραμμα: Horizon 2020)
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 75ΙΑ469ΗΚΥ-0Κ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/04/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Prof. Spyros Pandis
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΗ6Τ469ΗΚΥ-ΗΔΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 25/04/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Drug Delivery/Targeting Systems-Nanomedicines"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΞ3Ζ469ΗΚΥ-ΨΨ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/04/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΜΧΞ469ΗΚΥ-Ε08)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 03/05/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Fermentative hydrogen production and methane generation from different kinds of biomass and wastes"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΒΘ0469ΗΚΥ-8ΒΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/04/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΤΠΒ469ΗΚΥ-ΦΧΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 03/05/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας

Γνωστικό Αντικείμενο: "Υλικά και διεργασίες για ενεργειακές εφαρμογές"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΒ4Λ469ΗΚΥ-ΘΚΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 08/05/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Calcium phosphate bone cements: Synthesis, characterization and in vitro evaluation as drug delivery systems"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΑΣΑ469ΗΚΥ-Ι0Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 02/04/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 63ΝΨ469ΗΚΥ-ΔΗΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/04/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
μεταπτυχιακή έρευνα για το έργο EUROCHAMP-2020

Αντικείμενο/Περιγραφή : "Development of develop organic aerosol source apportionment methods based on the results of the FORTH chamber"
Ερευνητικό Έργο: "EUROCHAMP-2020 Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes - Towards 2020 and beyond" (Πρόγραμμα: Horizon 2020)
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6ΚΔΧ469ΗΚΥ-73Θ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/04/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Prof. Spyros Pandis
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΡΘΨ469ΗΚΥ-6ΕΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development of polymeric membranes for water purification"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω8Ρ0469ΗΚΥ-ΟΔΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΜΒΟ469ΗΚΥ-ΤΣΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 24/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Nanomaterials development and process optimization for photo-electrochemical hydrogen production"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΙΓΘ469ΗΚΥ-5ΗΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΓΟΗ469ΗΚΥ-ΘΘΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development of an integrated system for the isolation of organic compounds with high added value, from agro-industrial wastewater"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΑΩΥ469ΗΚΥ-Π9Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΔΤ7469ΗΚΥ-ΗΝΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Simulation of transport and adsorption processes in porous membranes"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΗΕΓ469ΗΚΥ-6ΩΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΘΣΘ469ΗΚΥ-34Φ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Incorporation of nanomaterials in energy intensive processes: membrane separation, desalination"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 66ΚΤ469ΗΚΥ-00Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 69ΓΞ469ΗΚΥ-ΤΟΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Innovative Technologies for the Remediation of Soil/Groundwater/Wastewater from Recalcitrant Pollutants"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΙΣΒ469ΗΚΥ-ΨΟΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΞΔΙ469ΗΚΥ-1ΗΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Structural Systems Biology for Metabolic Engineering Applications"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Χ63469ΗΚΥ-1ΒΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Β0Ν469ΗΚΥ-Ξ97)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
μια θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για το έργο SElySOs

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development and characterization of electrocatalysts for the investigation of the H2O/CO2 co-electrolysis process on Solid Oxide high temperature electrolysis cells"
Ερευνητικό Έργο: "SElySOs: Development of new electrode materials and understanding of degradation mechanisms on Solid Oxide High Temperature Electrolysis Cells, GA: 671481" (Πρόγραμμα: Horizon 2020)
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Π4Ω469ΗΚΥ-5ΗΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/01/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/01/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Dr. Dimitris Niakolas
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ1Φ9469ΗΚΥ-4ΟΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 27/01/2017

 

 

 

Προηγούμενες Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας

2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
w3chostmasterpassepartout
passepartout© Copyright 2007 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English