Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Θέσεις Εργασίας
youarehere2
 

Θέσεις Εργασίας

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης GRAFEL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΑΗΨ469ΗΚΥ-ΣΔΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/3/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 29/3/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης gRaFID

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΡ62469ΗΚΥ-ΘΨ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/3/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 27/3/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΜΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΝΘ8469ΗΚΥ-Η6Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/3/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 20/3/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου EUROCHAMP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω775469ΗΚΥ-ΝΤΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/2/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 4/3/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου DemoCHP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΝ90469ΗΚΥ-Ν1Ψ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 15/2/2019

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ/Δ) και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (ΜΕ)

Πρόσκληση

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικού

Πρόσκληση

 


 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης ΑΕΝΑΟ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 63ΥΘ469ΗΚΥ-197)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/2/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 5/3/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 99Γ3469ΗΚΥ-724)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου SMARTFAN

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΡΞΕ469ΗΚΥ-Α28)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/2/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 4/3/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 61Σ1469ΗΚΥ-ΡΥΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2019

 

Προκήρυξη δύο θέσεων στο πλαίσιο της πράξης AGROSMARTGEL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΨΑΨ469ΗΚΥ-ΖΝΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/2/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 4/3/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ9ΛΥ469ΗΚΥ-ΗΨΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2019

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Modeling, simulation and experimental verification of Electrochemical Impedance Spectra in solid oxide and polymer electrolyte cells for 'power production'/'energy storage' applications"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Novel nanostructures for energy storage devices with emphasis on supercapacitors"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 62ΦΓ469ΗΚΥ-Δ2Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/02/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 28/02/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΗ2Χ469ΗΚΥ-ΚΟΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης CLIENTDR

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΕΩ469ΗΚΥ-Υ7Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 7/2/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΔ9Τ469ΗΚΥ-ΒΔ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/2/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης PROTECT

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ29Ν469ΗΚΥ-ΩΛΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 7/2/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ29Ν469ΗΚΥ-ΩΛΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/2/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου GRAFEL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΨΓΓ469ΗΚΥ-1ΞΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 4/2/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω1ΞΗ469ΗΚΥ-ΝΕΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/2/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης ΠΕΡΑΝ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7894469ΗΚΥ-ΒΥΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 31/1/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΓΞΦ469ΗΚΥ-3ΞΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/2/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου APACHE

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΗΝ469ΗΚΥ-1ΤΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/1/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 97ΦΝ469ΗΚΥ-ΩΚΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 21/1/2019

 

Προκήρυξη δύο θέσεων στο πλαίσιο της πράξης CAERUS

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 605Ε469ΗΚΥ-ΡΔΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/1/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΤΥΟ469ΗΚΥ-0Κ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 21/1/2019

 

Προκήρυξη δύο θέσεων στο πλαίσιο της πράξης ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΤΝΖ469ΗΚΥ-ΦΧ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/1/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν469ΗΚΥ-9ΥΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 21/1/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης CLIENTDR

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΧ4469ΗΚΥ-8ΞΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/1/2019
Ματαίωση απόφασης (ΑΔΑ: ΩΤΗΝ469ΗΚΥ-1ΤΓ)

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης στο πλαίσιο της πράξης ΒΙΤΑΔ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΞ8469ΗΚΥ-53Μ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 14/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΗ0Ζ469ΗΚΥ-2Α9)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 27/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης στο πλαίσιο της πράξης INSPIRED

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΓΙ469ΗΚΥ-0Μ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 14/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΝΤΗ469ΗΚΥ-ΤΕΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 27/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου INSOIL-PLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Η55469ΗΚΥ-ΜΕΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 14/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 61ΙΡ469ΗΚΥ-153)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 27/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "GRAFEL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΙΥ5469ΗΚΥ-9ΛΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 29/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΒΤΣ469ΗΚΥ-ΩΞΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 27/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης στο πλαίσιο του έργου ΥΛΕΝΔΩΡ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΥ1Τ469ΗΚΥ-0ΤΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΒΤΣ469ΗΚΥ-ΩΞΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/12/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο του έργου WetμFluid

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔΛ7469ΗΚΥ-ΠΜΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 4/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΠΘΒ469ΗΚΥ-2ΡΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/12/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο της πράξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΕΡΑΝ)»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 604Γ469ΗΚΥ-ΧΗΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 4/12/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΓΚΠ469ΗΚΥ-ΜΛΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "Wastes-to-Biopolymers"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΝΕΓ469ΗΚΥ-ΙΣΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 29/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΥΠΡ469ΗΚΥ-ΚΗΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "DINNESMIN"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 620Ρ469ΗΚΥ-8Β3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 29/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΕΞΦ469ΗΚΥ-ΕΤΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/12/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "ΑΕΝΑΟ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ζ67469ΗΚΥ-1ΜΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 13/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω75Θ469ΗΚΥ-ΛΚΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/12/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Electrochemical Raman spectroscopy of 2D materials"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Nanomaterials for energy conversion and energy saving devices"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΒ7Ψ469ΗΚΥ-ΛΙΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 16/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω7ΝΨ469ΗΚΥ-ΚΜΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 19/11/2018

 

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Modeling, simulation and experimental verification of Electrochemical Impedance Spectra in solid oxide and polymer electrolyte cells for 'power production'/'energy storage' applications"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Novel nanostructures for energy storage devices with emphasis on supercapacitors"
Γνωστικό Αντικείμενο 3: "Applications of crystal growth and dissolution in monuments conservation science"
Γνωστικό Αντικείμενο 4: "Mathematical modeling of metabolic networks"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΥΖΧ469ΗΚΥ-ΔΧΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 16/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΡΥΘ469ΗΚΥ-ΨΕ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 19/11/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "AGROSMARTGEL"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω5Χ0469ΗΚΥ-ΣΗΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 13/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 72ΝΙ469ΗΚΥ-ΖΩ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 19/11/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο της πράξης «Καινοτόμο Ολοκληρωμένο Σύστημα Aισθητήρων Φασματομετρίας Μαζας για Χαρακτηρισμό Ατμοσφαρικών Ρύπων (IMSAP)»

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Μετρήσεις ατμοσφαιρικών αεροζόλ"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Προσομοίωση ατμοσφαιρικών αεροζόλ"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΞΓΑ469ΗΚΥ-Ξ2Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΞΝΡ469ΗΚΥ-ΘΗΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 19/11/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων στο πλαίσιο της πράξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΕΡΑΝ)»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓΒ6469ΗΚΥ-ΦΚΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΗΤΕ469ΗΚΥ-ΑΧΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 19/11/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του έργου Graphene Flagship Core Project 2

Γνωστικό Αντικείμενο: "Strategies between applied research and industry in the development of GRM composites"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΚΛ2469ΗΚΥ-6Η9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 1/11/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΑΗΝ469ΗΚΥ-ΖΚΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 19/11/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "PyroTRACH"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Development and evaluation of a module for the simulation of the atmospheric evolution of biomass burning"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΦ8Ω469ΗΚΥ-32Υ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/10/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 69Κ3469ΗΚΥ-111)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 15/10/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "ΠΕΡΑΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω39Β469ΗΚΥ-ΖΒΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/10/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΓΘ6469ΗΚΥ-3ΙΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 15/10/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "INNOFOR-I"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ73Σ469ΗΚΥ-Μ5Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/10/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω0ΤΓ469ΗΚΥ-ΨΚΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 15/10/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "NANO_INΣ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ζ32469ΗΚΥ-99Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/10/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΤΠΗ469ΗΚΥ-Γ49)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 15/10/2018

 

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "HELLASCH"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΥ0469ΗΚΥ-ΕΔΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 2/10/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΛΨΣ469ΗΚΥ-ΟΕΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/10/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "ForCat"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΩΩΕ469ΗΚΥ-3ΔΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 24/9/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΧΛΕ469ΗΚΥ-0ΗΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/10/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης "ΑΕΝΑΟ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΖΤΚ469ΗΚΥ-Λ76)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/9/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 18/9/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΛΨΣ469ΗΚΥ-ΟΕΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/10/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "CHROMASURF"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 69ΚΩ469ΗΚΥ-ΣΦΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/8/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 23/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΛΨΣ469ΗΚΥ-ΟΕΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/9/2018

 

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "ΥΛΕΝΔΩΡ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΥΞΑ469ΗΚΥ-ΒΑΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/8/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 20/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω7ΚΗ469ΗΚΥ-ΡΙΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "MOHITO+"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 755Ξ469ΗΚΥ-ΔΟΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/8/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 17/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ7ΥΜ469ΗΚΥ-ΛΛ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "ΠΕΡΑΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΩΟΠ469ΗΚΥ-Ο6Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 1/8/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 16/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΩΓΕ469ΗΚΥ-ΡΒΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "ΒΙΤΑΔ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΓΙ1469ΗΚΥ-0ΒΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 13/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΠ8Α469ΗΚΥ-ΨΡ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "CLIENTDR"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Σχεδιασμός και κατασκευή εργαστηριακών αντιδραστήρων "
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 67Τ4469ΗΚΥ-ΠΓ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 10/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΚΕΠ469ΗΚΥ-ΓΧΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου "PyroTRACH"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Trace Metal analysis in aerosols"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΚΠΛ469ΗΚΥ-ΗΡ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 10/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΡΦΨ469ΗΚΥ-ΣΤΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via constructed Wetlands, DOMUS_CW"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης πληροφοριακού υλικού και αξιολόγηση δεδομένων για την εκτίμηση πιθανής τοξικότητας και κινδύνου των απορροών από τεχνητούς υγροβιοτόπους"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΚΘ469ΗΚΥ-ΒΒΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 6/8/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7Θ0Α469ΗΚΥ-5ΡΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "EUROCHAMP-2020 Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes - Towards 2020 and beyond (EUROCHAMP)"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Extension of the operation of atmospheric simulation chamber infrastructure to enable the studies of the impact of air quality on health and cultural heritage"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΤ4469ΗΚΥ-ΣΟΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 25/7/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΣΨΤ469ΗΚΥ-1ΛΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/9/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Chemical aging of biomass burning emissions in the atmosphere"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1ΨΥ469ΗΚΥ-ΜΦΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 25/7/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω4ΩΑ469ΗΚΥ-ΠΘΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/9/2018

 

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης MEM-Q, με κωδικό Τ4ΔΡΩ-00030/5021467

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 73ΑΚ469ΗΚΥ-ΔΛ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/6/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 690Ι469ΗΚΥ-ΥΕΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2018

 

Πλήρωση μιας (1) θέσης εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Προηγμένα υλικά ηλεκτροκαταλυτών και ηλεκτροδίων για κελιά καυσίμου τύπου ΡΕΜ για ενεργειακές εφαρμογές» με κωδικό «ΔΕ1ΜΠ-0057»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΡΣ8469ΗΚΥ-ΩΦΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/6/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΡΜΧ469ΗΚΥ-ΙΜΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή υποτροφίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556 2

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨΧΠ469ΗΚΥ-Χ3Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/6/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 18/6/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7808469ΗΚΥ-ΓΔΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Development and evaluation of a module for the simulation of the atmospheric evolution of biomass burning"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 72ΡΗ469ΗΚΥ-Ι0Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/6/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω011469ΗΚΥ-ΟΓΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΕΡΑΝ)"

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Χαρακτηρισμός, διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείου (κατσίγαρου και ελαιοπυρήνα) για παραγωγή  βιοκαυσίμων (μεθάνιο, υδρογόνο, αιθανόλη) μέσω μικροβιολογικών διεργασιών"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Προεπεξεργασία, διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων ελαιοτριβείου (κατσίγαρου και ελαιοπυρήνα) για παραγωγή  βιοπολυμερών (πολυ-υδροξυαλκανοϊκοί  εστέρες) μέσω μικροβιολογικών διεργασιών"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ν2Δ469ΗΚΥ-Ν4Ω)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/6/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΛΖΦ469ΗΚΥ-ΥΑΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)"

Γνωστικό Αντικείμενο: "Chemical aging of biomass burning emissions in the atmosphere"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 622Ν469ΗΚΥ-Σ7Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 4/6/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΦΧ3469ΗΚΥ-ΛΘ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου Graphene Flagship Core Project 2

Γνωστικό Αντικείμενο: "Production and evaluation of hierarchical graphene related material (GRM)/fibre composite structures for aerospace and automotive industries"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9ΘΛ469ΗΚΥ-ΠΘΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 30/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΔ5Ζ469ΗΚΥ-ΜΞΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο της πράξης ΠΕΡΑΝ

Γνωστικό Αντικείμενο: "Εξομοίωση της εξέλιξης και της αποτελεσματικότητας της βιοαποδόμησης οργανικών ρύπων στο υπέδαφος"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω6ΦΠ469ΗΚΥ-ΔΤΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/05/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 22/05/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ9Ι7469ΗΚΥ-Η5Γ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/6/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Hybrid carbon/polymer membranes for water and light gases separation"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Novel nanostructures for energy storage devices with emphasis on supercapacitors"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΚΦΛ469ΗΚΥ-ΣΓΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/05/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 31/05/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΚΛ6469ΗΚΥ-ΧΒΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΧΣΑ469ΗΚΥ-ΩΟ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/5/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 16/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΜΠΦ469ΗΚΥ-ΘΥΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας

Γνωστικό Αντικείμενο: "Προηγμένες τεχνολογίες για εφαρμογές στη Βιοϊατρική Μηχανική: Πειραματικές ή/και υπολογιστικές προσεγγίσεις"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΩΘΣ469ΗΚΥ-7Χ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/4/2018
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/06/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης MEM-Q, με κωδικό Τ4ΔΡΩ-00030/5021467

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 658Υ469ΗΚΥ-Ψ9Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 25/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΚΝΞ469ΗΚΥ-Λ0Θ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή υποτροφίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556 2

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΣΗΜ469ΗΚΥ-Ω0Μ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 11/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΕΠΥ469ΗΚΥ-Ζ9Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/6/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου Graphene Flagship Core Project 2

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ζ74469ΗΚΥ-ΞΩΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 10/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Γ80469ΗΚΥ-67Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 14/5/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για βοηθό ερευνητή στο πλαίσιο του έργου Graphene Flagship Core Project 2

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1Ν4469ΗΚΥ-ΟΚ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 10/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω6Ι9469ΗΚΥ-5Ο3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 14/5/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του έργου SMART-FAN

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω7ΘΨ469ΗΚΥ-ΠΥΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 10/5/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΟΚ8469ΗΚΥ-ΓΑΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 14/5/2018

 

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 12 «ELIXIR-GR-ITE-Δυτική Ελλάδα (ELIXIR-GR-ITE-ΔΕ)» της Πράξης «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002780

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΘΕ6469ΗΚΥ-3ΧΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/04/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 3/05/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7575469ΗΚΥ-ΛΦΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 14/5/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο: "Simulation of membrane structure and separation properties"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 66Ο5469ΗΚΥ-154)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/04/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 7/05/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 78ΜΥ469ΗΚΥ-ΨΧΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 14/5/2018

 

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Αγροδιατροφή» με κωδικό ΟΠΣ 5002469

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 96Ο8469ΗΚΥ-ΜΘΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 4/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 23/4/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω4ΔΘ469ΗΚΥ-Κ1Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 14/5/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο/νανοηλεκτρονικής (INNOVATION EL)  - Δυτική Ελλάδα»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ26Γ469ΗΚΥ-Ρ8Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 19/4/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΦ36469ΗΚΥ-Τ0Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 14/5/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «Ανάπτυξη προηγμένων ΝΑΝΟμορφών ΙΝΣουλινοειδών πεπτιδίων με παρατεταμένη δράση (NANO_INΣ)» με κωδικό ΟΠΣ 5021443

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΚΟΗ469ΗΚΥ-ΒΩ8)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/4/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 18/4/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Γ7Ω469ΗΚΥ-26Α)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 14/5/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Σ01469ΗΚΥ-ΚΧΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/3/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 16/4/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω2ΧΖ469ΗΚΥ-Ν6Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 14/5/2018

 

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Drug Delivery/Targeting Systems- Nanomedicines"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Source-Receptor Relationships in Atmospheric Pollution"
Γνωστικό Αντικείμενο 3: "Development of carbon-based materials for supercapacitors"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 67ΣΙ469ΗΚΥ-72Ο)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 15/04/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω25Υ469ΗΚΥ-Ψ3Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 14/5/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πρότασης MEM-Q, με κωδικό Τ4ΔΡΩ-00030/5021467

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ6Ξ8469ΗΚΥ-2Μ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/3/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 13/4/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΝΚΡ469ΗΚΥ-ΟΟ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 25/4/2018

 

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Simulation of transport and reaction phenomena during polluted soil remediation"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Hybrid carbon/polymer membranes for water and light gases separation"
Γνωστικό Αντικείμενο 3: "Novel nanostructures for energy storage devices with emphasis on supercapacitors"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ7ΗΘ469ΗΚΥ-3ΒΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/03/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 15/04/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΥΖΦ469ΗΚΥ-ΕΔΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 25/4/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του έργου EUROCHAMP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΩΛΟ469ΗΚΥ-5Ο2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/3/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 26/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΖ469ΗΚΥ-ΗΙΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 13/4/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου SMARTFAN

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΦΩ4469ΗΚΥ-ΡΤΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/3/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 26/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω82Ω469ΗΚΥ-9ΙΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 13/4/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ με κωδικό ΟΠΣ 5002464

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΞΓ2469ΗΚΥ-15Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/3/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 19/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΧΒΚ469ΗΚΥ-Κ5Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 13/4/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου "Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΒΛΡ469ΗΚΥ-ΟΔ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω6ΠΠ469ΗΚΥ-40Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 19/3/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή» με κωδικό ΟΠΣ 5002469

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ζ0Ο469ΗΚΥ-Ζ94)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 5/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΦΟΦ469ΗΚΥ-ΥΡΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 3 της Πράξης «INVALOR: Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» με κωδικό ΟΠΣ 5002495

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΨΨ3469ΗΚΥ-ΞΣΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 2/3/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΕΒΙ469ΗΚΥ-ΙΞΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΨ8Ε469ΗΚΥ-Ζ02)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 28/2/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΦΙΛ469ΗΚΥ-Η2Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου "SElySOs", GA: 671481

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΛΙΩ469ΗΚΥ-ΙΤΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 6/2/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 21/2/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΣΕ0469ΗΚΥ-ΟΤΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2018

 

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης "Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002735

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤ52469ΗΚΥ-Λ3Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/1/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 9/2/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΡΧΩ469ΗΚΥ-Π0Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 22/2/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SMART-FAN

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΔ3469ΗΚΥ-Η39)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/1/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 8/2/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω8Ε4469ΗΚΥ-ΥΑ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2018

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Απομάκρυνση του χρώματος από τα υγρά απόβλητα με την χρήση νανοτεχνολογίας (CLIENTDR)» με κωδικό πράξης / MIS 5021383

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΖΓ2469ΗΚΥ-Υ9Ξ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/1/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 8/2/2018
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ6Θ9469ΗΚΥ-6ΙΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ30Υ469ΗΚΥ-ΘΞΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/1/2018
Καταληκτική ημερομηνία: 6/2/2018
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:6ΗΦΟ469ΗΚΥ-ΔΙΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/2/2018

 

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ξ34469ΗΚΥ-9Ρ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 9/1/2018
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης 1 (ΑΔΑ:ΩΠ0Χ469ΗΚΥ-Λ07)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2018
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης 2 (ΑΔΑ:ΨΥΡΣ469ΗΚΥ-ΤΜΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 22/1/2018

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για απονομή μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου GRAPHENART

Γνωστικό Αντικείμενο: "CVD graphene transfer on flexible substrates adopted in contemporary artworks and characterization using various methods, and, study of Graphene Oxide and graphene flakes as additives in paints and coatings"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΙΣΗ469ΗΚΥ-ΧΝΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/12/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 09/1/2018
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:ΩΝΘΒ469ΗΚΥ-ΑΧ6)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/1/2018

 

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης Υποέργου 2 της Πράξης «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΕΡΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002358

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓΟ1469ΗΚΥ-ΤΚΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 11/12/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:7ΥΜΙ469ΗΚΥ-Δ0Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/12/2017

 

Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω2Μ5469ΗΚΥ-ΓΓΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 11/12/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:7ΔΝΖ469ΗΚΥ-2ΧΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/12/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της Πράξης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΙ» με κωδικό ΟΠΣ: 5002478

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΕ88469ΗΚΥ-Μ7Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 11/12/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:Ω427469ΗΚΥ-1ΜΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/12/2017

 

Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή (ΒΙΤΑΔ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002469

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΩΣΖ469ΗΚΥ-ΘΩ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 08/12/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:6ΙΟΧ469ΗΚΥ-27Ν)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/12/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου EUROCHAMP

Γνωστικό Αντικείμενο: "Development of modeling tools for exploitation of chamber results through implementation in 3-D atmospheric chemical transport models"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ι22469ΗΚΥ-ΛΚΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 06/12/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:Ω8Δ1469ΗΚΥ-Π3Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/12/2017

 

Πλήρωση τριών (3) θέσεων εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης «Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands"

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Συντονισμός και υποστήριξη στη διαχείριση του έργου, συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης και τεχνική υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας υγροβιοτόπων και κομποστοποίησης"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Συμμετοχή σε δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας και εκπαίδευσης και τεχνική υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας υγροβιοτόπων και μοντελοποίησης"
Γνωστικό Αντικείμενο 3: "Αξιολόγηση δεδομένων για την εκτίμηση πιθανής τοξικότητας και κινδύνου των απορροών  από τεχνητούς υγροβιοτόπους"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 71ΠΜ469ΗΚΥ-15Τ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 08/11/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Καθ. Γεράσιμος Λυμπεράτος
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ:6823469ΗΚΥ-Ε7Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 9/11/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας

Γνωστικό Αντικείμενο: "Προηγμένες τεχνικές μελέτης και βελτίωσης περιβαλλοντικών συστημάτων"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω9ΞΖ469ΗΚΥ-ΓΡΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/09/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/11/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου GRAPHENART

Γνωστικό Αντικείμενο: "Production, application and evaluation of wafer-size CVD graphene on the surface of model materials adopted in contemporary artworks and nano-graphene materials as additives in paints and coatings"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΘΖΠ469ΗΚΥ-ΔΑ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/10/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 01/11/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω59Κ469ΗΚΥ-ΣΞ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/11/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο: "Resource recovery from wastewater streams"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΛ5Ψ469ΗΚΥ-3ΒΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/09/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 30/10/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΣ6Θ469ΗΚΥ-513)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/11/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο: "Development of electrocatalysts for PEM fuel cells"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4ΞΑ469ΗΚΥ-Ν25)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/09/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 16/10/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΙΝΛ469ΗΚΥ-9ΣΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 23/10/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή υποτροφία στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου PyroTRACH

Γνωστικό Αντικείμενο: "Atmospheric Tracers of Biomass Burning"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω12Σ469ΗΚΥ-7Υ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/08/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 8/09/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 64ΨΚ469ΗΚΥ-5ΣΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/10/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για Research Project Assistant στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Graphene Core 1 - Graphene-based disruptive technologies

Γνωστικό Αντικείμενο: "Enabling research strategies between applied research and industry in the development of GRM composites"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 645Θ469ΗΚΥ-1Ξ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/08/2017
Καταληκτική ημερομηνία: 11/09/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης ΑΔΑ: Ψ7ΣΖ469ΗΚΥ-0Χ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 19/9/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας για το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ

Αντικείμενο: Θέση Συμβούλου Μεταφοράς Τεχνολογίας με έδρα την Πάτρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου "GA 671771 EEN HELLAS"
Πρόσκληση
Καταληκτική ημερομηνία: 24/07/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή υποτροφία στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SOLUTION

Γνωστικό Αντικείμενο: "Synthesis and advanced characterization of novel solid lubricant coatings based on transition metal dichalcogenides"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω34Ι469ΗΚΥ-Υ9Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/06/2017
Καταληκτική ημερομηνία : 10/07/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω12Ν469ΗΚΥ-8ΕΣ )
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 24/8/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου EUROCHAMP-2020

Γνωστικό Αντικείμενο: "Simulation of the physical and chemical properties of atmospheric nanoparticles"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Ι0Π469ΗΚΥ-1Τ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/06/2017
Καταληκτική ημερομηνία : 05/07/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω896469ΗΚΥ-ΗΙΥ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο: "Nonlinear optical response of graphenes, nanoribbons and other carbon based nanomaterials"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΘΑ469ΗΚΥ-ΒΔ8)
Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2017
Καταληκτική ημερομηνία : 30/06/2017
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ:6ΖΗΚ469ΗΚΥ-ΦΧ6 )
Ημερομηνία ανάρτησης αξιολόγησης:

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development of electrocatalysts for PEM fuel cells"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΤΙΩ469ΗΚΥ-ΦΝΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/05/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΦΗΟ469ΗΚΥ-ΦΜΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/7/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Exploiting Nanoparticles for the Development of Analytical Methods"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΡ3469ΗΚΥ-ΟΛ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 03/05/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΥΦ7469ΗΚΥ-ΞΙΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/5/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γιαμια θέση Έμπειρου Ερευνητή για το έργο EUROCHAMP-2020

Αντικείμενο/Περιγραφή : "Mobile Air Quality Laboratory Operation"
Ερευνητικό Έργο: "EUROCHAMP-2020 Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes - Towards 2020 and beyond" (Πρόγραμμα: Horizon 2020)
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 75ΙΑ469ΗΚΥ-0Κ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/04/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Prof. Spyros Pandis
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΗ6Τ469ΗΚΥ-ΗΔΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 25/04/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Drug Delivery/Targeting Systems-Nanomedicines"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΞ3Ζ469ΗΚΥ-ΨΨ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/04/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΜΧΞ469ΗΚΥ-Ε08)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 03/05/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Fermentative hydrogen production and methane generation from different kinds of biomass and wastes"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΒΘ0469ΗΚΥ-8ΒΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/04/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΤΠΒ469ΗΚΥ-ΦΧΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 03/05/2017

 

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας

Γνωστικό Αντικείμενο: "Υλικά και διεργασίες για ενεργειακές εφαρμογές"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΒ4Λ469ΗΚΥ-ΘΚΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 08/05/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Calcium phosphate bone cements: Synthesis, characterization and in vitro evaluation as drug delivery systems"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΑΣΑ469ΗΚΥ-Ι0Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08/03/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 02/04/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 63ΝΨ469ΗΚΥ-ΔΗΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/04/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
μεταπτυχιακή έρευνα για το έργο EUROCHAMP-2020

Αντικείμενο/Περιγραφή : "Development of develop organic aerosol source apportionment methods based on the results of the FORTH chamber"
Ερευνητικό Έργο: "EUROCHAMP-2020 Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes - Towards 2020 and beyond" (Πρόγραμμα: Horizon 2020)
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6ΚΔΧ469ΗΚΥ-73Θ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/04/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/04/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Prof. Spyros Pandis
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΡΘΨ469ΗΚΥ-6ΕΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development of polymeric membranes for water purification"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω8Ρ0469ΗΚΥ-ΟΔΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΜΒΟ469ΗΚΥ-ΤΣΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 24/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Nanomaterials development and process optimization for photo-electrochemical hydrogen production"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΙΓΘ469ΗΚΥ-5ΗΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΓΟΗ469ΗΚΥ-ΘΘΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development of an integrated system for the isolation of organic compounds with high added value, from agro-industrial wastewater"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΑΩΥ469ΗΚΥ-Π9Λ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΔΤ7469ΗΚΥ-ΗΝΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Simulation of transport and adsorption processes in porous membranes"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΗΕΓ469ΗΚΥ-6ΩΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΘΣΘ469ΗΚΥ-34Φ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Incorporation of nanomaterials in energy intensive processes: membrane separation, desalination"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 66ΚΤ469ΗΚΥ-00Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 69ΓΞ469ΗΚΥ-ΤΟΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Innovative Technologies for the Remediation of Soil/Groundwater/Wastewater from Recalcitrant Pollutants"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΙΣΒ469ΗΚΥ-ΨΟΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΞΔΙ469ΗΚΥ-1ΗΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Προκήρυξη μιας θέσης για μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Structural Systems Biology for Metabolic Engineering Applications"
Ερευνητικό Έργο: "ARCHERS: Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Χ63469ΗΚΥ-1ΒΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/02/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/02/2017
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Β0Ν469ΗΚΥ-Ξ97)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 07/03/2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
μια θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη για το έργο SElySOs

Αντικείμενο/Περιγραφή: "Development and characterization of electrocatalysts for the investigation of the H2O/CO2 co-electrolysis process on Solid Oxide high temperature electrolysis cells"
Ερευνητικό Έργο: "SElySOs: Development of new electrode materials and understanding of degradation mechanisms on Solid Oxide High Temperature Electrolysis Cells, GA: 671481" (Πρόγραμμα: Horizon 2020)
Πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Π4Ω469ΗΚΥ-5ΗΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/01/2017
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/01/2017
Ερευνητικός Υπεύθυνος: Dr. Dimitris Niakolas
Αποτέλεσμα Αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ1Φ9469ΗΚΥ-4ΟΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 27/01/2017

 

 

 

Προηγούμενες Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας

2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
w3chostmasterpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα