Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Θέσεις Εργασίας
youarehere2
 

Θέσεις Εργασίας

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης ΒΙΤΑΔ

Προκήρυξη (ΑΔΑ:7ΝΤ6469ΗΚΥ-ΥΔ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/10/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 24/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου Pyrotrach

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΜΞΘ469ΗΚΥ-208)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/10/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 24/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου PANACEA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΕ40469ΗΚΥ-Γ6Ν)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/10/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 24/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης AGROSMARTGEL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΙΜΖ469ΗΚΥ-2Ρ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/10/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 24/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου NANO_INΣ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 64ΔΘ469ΗΚΥ-ΩΥΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/10/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 23/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης Wastes-to-Biopolymers

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω613469ΗΚΥ-8ΒΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/10/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 23/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου FORCes

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΖΝ2469ΗΚΥ-ΘΦΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/10/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 23/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου FORCes

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨ4Φ469ΗΚΥ-ΥΔΗ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/10/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 23/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου FORCes

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΕ9469ΗΚΥ-Τ50)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 9/10/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 23/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης MOHITO+

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω1ΧΟ469ΗΚΥ-ΙΗΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/9/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 4/10/2019

 


 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου Photowater

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΛΑΘ469ΗΚΥ-ΛΑ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/9/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 26/9/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΥΓ1469ΗΚΥ-Β6Ι)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου Pyrotrach

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΓΩΧ469ΗΚΥ-3Φ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/9/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 26/9/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΖΤ7469ΗΚΥ-084)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου EUROCHAMP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Δ9Ρ469ΗΚΥ-ΩΕΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 3/9/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 17/9/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω05Γ469ΗΚΥ-ΟΘΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 3/10/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης CHROMASURF

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΣΦ1469ΗΚΥ-ΔΦΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/8/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 11/9/20199
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΣΙΘ469ΗΚΥ-4Ε2)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/9/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης PROTECT

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 97ΨΞ469ΗΚΥ-7ΗΘ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/8/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 11/9/20199
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΚ0Γ469ΗΚΥ-ΧΩ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 16/9/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης INSPIRED

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 69Μ6469ΗΚΥ-ΕΤΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/8/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 20/8/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 91ΜΝ469ΗΚΥ-ΦΜ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/9/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης BIOMEK

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΟΤΡ469ΗΚΥ-ΖΚΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 1/8/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 19/8/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 99Ε2469ΗΚΥ-6ΧΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/9/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης ELIXIR-GR

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΟΨΔ469ΗΚΥ-ΛΨΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 1/8/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 19/8/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΡΞΓ469ΗΚΥ-9ΛΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/9/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου INSOIL-PLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Δ3Χ469ΗΚΥ-ΥΔ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 1/8/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 19/8/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΜΓΞ469ΗΚΥ-0Α6)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/9/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο ου ερευνητικού έργου DemoCHP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1Ν9469ΗΚΥ-ΔΔΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 1/8/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 19/8/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΡΙΕ469ΗΚΥ-3ΙΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/9/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης ΑΕΝΑΟ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΒΡΕ469ΗΚΥ-ΩΥΠ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/7/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 1/8/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΡΑ9469ΗΚΥ-6ΔΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 2/9/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου PYROTRACH

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩΛ3469ΗΚΥ-ΙΒΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/7/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 29/7/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ00Ξ469ΗΚΥ-5Δ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 1/8/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου META-FUELs

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩΛ3469ΗΚΥ-ΙΒΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/7/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 26/7/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7ΧΚ8469ΗΚΥ-ΔΕΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 1/8/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου LIPODOX

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΔΠΠ469ΗΚΥ-13Β)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/7/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 25/7/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΚΨΕ469ΗΚΥ-ΝΔΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 1/8/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης για χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του έργου DemoCHP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6942469ΗΚΥ-ΝΧΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/5/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 10/6/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω5Η3469ΗΚΥ-Γ2Ρ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 22/7/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου DemoCHP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΡΗΡ469ΗΚΥ-Μ2Ω)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/5/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 31/5/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 60ΨΖ469ΗΚΥ-4Υ7)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/6/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης BIOMEK

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΚΩΗ469ΗΚΥ-ΒΘ3)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/5/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 27/5/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΘ86469ΗΚΥ-24Π)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/6/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου ELIXIR-GR-ITE-ΔΕ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4ΥΛ469ΗΚΥ-ΟΒΣ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/5/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 23/5/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΒΣΖ469ΗΚΥ-5ΙΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/6/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου INNOVATION EL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΥΚΥ469ΗΚΥ-7ΘΧ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 8/5/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 22/5/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΓΧΠ469ΗΚΥ-60Ζ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/6/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου DOMUS_CW

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ9ΗΝ469ΗΚΥ-83Υ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 6/5/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 20/5/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΧΚΑ469ΗΚΥ-ΝΞΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 12/6/2019

 

Προκήρυξη τριών θέσεων στο πλαίσιο του έργου ΑΕΝΑΟ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ο02469ΗΚΥ-9ΟΖ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/4/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 8/5/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 63ΦΔ469ΗΚΥ-ΦΣΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 21/5/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου ChromaSurf

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Ο41469ΗΚΥ-Μ9Α)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/3/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 9/4/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΒΔΩ469ΗΚΥ-01Σ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 21/5/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου DemoCHP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΝ90469ΗΚΥ-Ν1Ψ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 15/2/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΡΥΤ469ΗΚΥ-995)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 21/5/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου FORCAT

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΠ80469ΗΚΥ-ΙΙΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/4/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 7/5/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΚΔΑ469ΗΚΥ-Ι3Γ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/5/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου PYROTRACH

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΘΜ9469ΗΚΥ-ΝΡΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/4/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 3/5/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω3ΘΓ469ΗΚΥ-ΣΨΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/5/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου EUROCHAMP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω145469ΗΚΥ-ΔΟ9)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/4/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 3/5/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΗΣΖ469ΗΚΥ-ΠΝΜ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/5/2019

 

Προκήρυξη δύο θέσεων στο πλαίσιο του έργου DINNESMIN

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Τ9Θ469ΗΚΥ-ΤΟ2)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/4/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 3/5/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΤΚΖ469ΗΚΥ-Ζ2Ω)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/5/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου EUROCHAMP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 66ΙΒ469ΗΚΥ-45Γ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/3/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 11/4/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΨΜΜ469ΗΚΥ-ΚΨΤ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου INSOIL-PLASMA

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΕΣ469ΗΚΥ-111)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/3/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 9/4/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΤΙ0469ΗΚΥ-Τ6Φ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/5/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου ΜΟΗΙΤΟ+

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΛΑΒ469ΗΚΥ-ΤΥ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/3/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 9/4/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6953469ΗΚΥ-ΗΝΕ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 22/4/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης GRAFEL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΑΗΨ469ΗΚΥ-ΣΔΩ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/3/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 29/3/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 7Ζ7Υ469ΗΚΥ-ΖΨΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/4/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης gRaFID

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΡ62469ΗΚΥ-ΘΨ1)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/3/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 27/3/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΘΘΩ469ΗΚΥ-Ζ3Σ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/4/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΜΑ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΝΘ8469ΗΚΥ-Η6Ε)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 5/3/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 20/3/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ491469ΗΚΥ-Ρ7Α)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/4/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου EUROCHAMP

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ω775469ΗΚΥ-ΝΤΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/2/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 4/3/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 68ΙΧ469ΗΚΥ-Ο6Β)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/4/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης ΑΕΝΑΟ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 63ΥΘ469ΗΚΥ-197)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/2/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 5/3/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 99Γ3469ΗΚΥ-724)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου SMARTFAN

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΡΞΕ469ΗΚΥ-Α28)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/2/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 4/3/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: 61Σ1469ΗΚΥ-ΡΥΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2019

 

Προκήρυξη δύο θέσεων στο πλαίσιο της πράξης AGROSMARTGEL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΨΑΨ469ΗΚΥ-ΖΝΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18/2/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 4/3/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ9ΛΥ469ΗΚΥ-ΗΨΛ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2019

 

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων για μεταπτυχιακή έρευνα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ARCHERS

Γνωστικό Αντικείμενο 1: "Modeling, simulation and experimental verification of Electrochemical Impedance Spectra in solid oxide and polymer electrolyte cells for 'power production'/'energy storage' applications"
Γνωστικό Αντικείμενο 2: "Novel nanostructures for energy storage devices with emphasis on supercapacitors"
Προκήρυξη (ΑΔΑ: 62ΦΓ469ΗΚΥ-Δ2Κ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/02/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 28/02/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΗ2Χ469ΗΚΥ-ΚΟΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 8/3/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης CLIENTDR

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΤΕΩ469ΗΚΥ-Υ7Δ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 7/2/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΨΔ9Τ469ΗΚΥ-ΒΔ0)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/2/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης PROTECT

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ29Ν469ΗΚΥ-ΩΛΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 7/2/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ψ29Ν469ΗΚΥ-ΩΛΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 18/2/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο του έργου GRAFEL

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΨΓΓ469ΗΚΥ-1ΞΙ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 4/2/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω1ΞΗ469ΗΚΥ-ΝΕΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/2/2019

 

Προκήρυξη μιας θέσης στο πλαίσιο της πράξης ΠΕΡΑΝ

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 7894469ΗΚΥ-ΒΥΒ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία: 31/1/2019
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΩΓΞΦ469ΗΚΥ-3ΞΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/2/2019

 

 

 

Προηγούμενες Προκηρύξεις Θέσεων Εργασίας

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
w3chostmasterpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα