Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
passepartoutΙνστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής English versionpassepartout
passepartout
bg_inside_main_left
passepartout
bg_LeftMenuTop_big
bg_LeftMenuBottom_bigpassepartout
passepartout
ArrowRightRed
Βρίσκεστε εδώ: ΙΕΧΜΗ > Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί
youarehere2
 

Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί

 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σε τμήματα για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων - DINNESMIN-2» στο πλαίσιο της Πράξης: «Προκλινική Ανάπτυξη Καινοτόμων Νευροπροστατευτικών Και Νευροαναγεννητικών Συνθετικών Μικρονευροτροφινών κατά της νόσου ALZHEIMER- DINNESMIN» (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-03186), MIS 5032840, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 16.086,30 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 10/01/2020, 16:00
Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 13/01/2020, 13:00

 

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια Διάταξης πορομετρίας Hg νέας τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης Hg» στο πλαίσιο του υποέργου Νο 12 «INNOVATION-EL-Δυτική Ελλάδα- διάταξης πορομετρίας Hg νέας τεχνολογίας και χαμηλής κατανάλωσης Hg» της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής - , κωδ MIS 5002772 με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 68.548,39 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΥΕΕΕΚ, ΕΕΕΣ PDF, EEEΣ XML, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ.

Καταληκτική ημερομηνία: 31/12/2019

 

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια MICRO-RAMAN Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας/High Resolution Micro-Raman System» στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 165.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΕΕΕΣ PDF, EEEΣ XML, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΑ.

Καταληκτική ημερομηνία: 09/12/2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 15.774,19 € πλέον ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 06/11/2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια αερίων, ξηρού πάγου και υγρού αζώτου», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 46.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 08/10/2019

 

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Χρωματογράφου Αερίων και Φασματόμετρου Μάζας» στο πλαίσιο της Πράξης «Αξιοποίηση εκπομπών λιγνιτικών μονάδων σε διεργασίες βιομετατροπής προς καύσιμα και ειδικά χημικά (ΒΙΟΜΕΚ)», T1ΕΔΚ-00279 - MIS 5030154 της Δράσης: ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 80.645,16 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 07/06/2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ειδικού εργαστηριακού εξοπλισμού (Ανιχνευτής, στήλες, προστήλες χρωματογραφίας)» στο πλαίσιο της Πράξης «Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands» - [DOMUS_CW] του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020 - INTERREG BALKANMED» με βάση το Subsidy Contract No:BMP1/2.2/2564/2017 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 12.096,77 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 28.05.2019

 

Διευκρινίσεις - αντικαταστάσεις για το συνοπτικό διαγωνισμό για την «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS» Α.Π. (Τ.Π.) 154/18.03.2019, ΑΔΑΜ Διακήρυξης 19PROC004629044

Οι διευκρινίσεις - αντικαταστάσεις και το επικαιροποιημένο παράρτημα περιγράφονται αναλυτικά Διευκρινίσεις Παράρτημα.

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 36.693,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 02.04.2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια Φασματογράφου μάζας για on-line ανάλυση σύστασης αερίων» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 40.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Περίληψη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 28.03.2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια: «Προμήθεια μικρο-εξοπλισμού και ανταλλακτικών αναβάθμισης εξοπλισμού», στο πλαίσιο της Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη» ΠΕΡΑΝ) με κωδικό ΟΠΣ/MIS 5002358 (Υποέργο Α/Α 2), που χρηματοδοτείται από το υποέργο: «Υλοποίηση Καινοτόμων Δράσεων στην Περιβαλλοντική Έρευνα
και Ανάπτυξη-Δυτική Ελλάδα», με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 33.080,64 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Περίληψη, Παραρτήματα, Διευκρινίσεις, Διευκρινίσεις (Τμήμα 11), Παράρτημα (νέο).

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 18.03.2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο: «Εκδηλώσεις Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης έργου DOMUS», που χρηματοδοτείται από την Πράξη «Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands» - [DOMUS_CW], με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 35.887,09 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 05.02.2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια: «Σύστημα laser για την επεξεργασία υλικών», στο πλαίσιο της Πράξης «Ευέλικτη γραμμή παραγωγής πολυλειτουργικών υφασμάτων και φιλμ μέσω επεξεργασίας, εναπόθεσης και τροποποίησης των επιφανειών τους (ΜΟΗΙΤΟ+)», MIS5030604, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 49.100,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Παραρτήματα.

Καταληκτική ημερομηνία: 30.01.2019

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια λυοφιλοποιητή (Freeze-drier) για ξήρανση ευαίσθητων βιολογικών παρασκευασμάτων και συστήματος για κλιμακούμενη (scale-up) παρασκευή νανοσωματιδίων με τεχνικές μικροροής με εξαρτήματα/εξοπλισμό για μικροσκοπική παρατήρηση και ρύθμιση θερμοκρασίας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης 59.354,84 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Παράτηση

 

Συνοπτικός διαγωνισμός σε τμήματα για το έργο: «Προμήθεια λυοφιλοποιητή (Freeze-drier) για ξήρανση ευαίσθητων βιολογικών παρασκευασμάτων και συστήματος για κλιμακούμενη (scale-up) παρασκευή νανοσωματιδίων με τεχνικές μικροροής με εξαρτήματα/εξοπλισμό για μικροσκοπική παρατήρηση και ρύθμιση θερμοκρασίας» με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης 59.354,84 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά Διακήρυξη, Παραρτήματα.

 

 

 

Προηγούμενοι Διαγωνισμοί

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

 

 

 

 
bg_inside_main_right
passepartout
main_bottom2
passepartout  
passepartoutΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Τ.Θ. 1414, 26504 Πάτρα
passepartoutΤηλ.: 2610.965.300 E-mail: info@iceht.forth.gr
passepartout
ΕΣΠΑpassepartout
passepartout© Copyright ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, All rights reserved.

passepartoutΕπικοινωνία | Τηλεφωνικός Κατάλογος | Σύνδεσμοι | English


Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα