Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, σε τμήματα, για την «Προμήθεια οργάνων μέτρησης και ανάλυσης σωματιδίων» στο πλαίσιο έργου: «Atmospheric nanoparticles, air quality and human health» με ακρωνύμιο «NANOSOMs» που συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»-«Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» (Αριθμός Έργου 11504), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 274.861,30 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 07/08/2023 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 15/09/2023 4:00 μμ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια αισθητήρων για τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων», στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από α) Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» και (β) Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου», στο πλαίσιο Σύμβασης δωρεάς για την οικονομική υποστήριξη του έργου «Πανελλαδικό Δίκτυο Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων με Αισθητήρες Χαμηλού Κόστους», με ακρωνύμιο: PANSEN, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 37.950,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και 48.386,25 ευρώ πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 28/07/2023 10:45 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 04/09/2023 8:00 μμ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων για την μελέτη της χημικής εξέλιξης των αερίων και σωματιδιακών οργανικών ρύπων στην ατμόσφαιρα» στο πλαίσιο του Έργου «Chemical evolution of gas and particulate-phase organic pollutants in the Atmosphere» [CHEVOPIN], αρ.Σύμβασης Έργου: HFRI-FM17C3-1819, της Δράσης: «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 562.652,42 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ (pdf) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 10/01/2022 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 04/02/2022 8:00 μμ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευής παραγωγής υπερήχων για ομογενοποίηση, διασπορά, γαλακτωματοποίηση, απαέρωση, και εκχύλιση δειγμάτων» της Πράξης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΠΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», ακρωνύμιο «OZOREMSOIL» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01447) MIS 5069890 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ.) με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 10.080,65 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf) ΕΕΕΣ.pdf (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 23/08/2021 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 03/09/2021 11:00 πμ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πηγής τύπου vAPCI (Volatile APCI Analysis) κατάλληλη για πτητικές οργανικές ενώσεις» της Πράξης :«Precision Manufacturing of Microengineered Complex Joint Implants», GA 874837 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση την τιμή. Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 15.200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf) ΕΕΕΣ.pdf (pdf) ΕΕΕΣ.xml (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 12/08/2021 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 10/09/2021 12:00 πμ

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Κατασκευή βιοαντιδραστήρα πιλοτικής κλίμακας για την ταυτόχρονη παραγωγή οξέων / υδρογόνου και πολυϋδροξυαλκανοϊκών εστέρων από σακχαρούχα απόβλητα» στο πλαίσιο της Πράξης «Βιομετατροπή Αποβλήτων Βιομηχανίας Τροφίμων σε Βιοπολυμερή για Προϊόντα Συσκευασίας στα Πλαίσια ενός Βιοδιυλιστηρίου», ακρωνύμιο «Wastes-to-Biopolymers» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01447) MIS 5030731 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 24.193,55 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 09/04/2021 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 20/04/2021 4:00 μμ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια φασματόμετρου μάζας υψηλής ευκρίνειας με ιονισμό εξαγωγικού ηλεκτροψεκασμού και λήψη δείγματος σε ατμοσφαιρικές συνθήκες» στο πλαίσιο του έργου “Pyrogenic Transformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)”, με GA 726165 που χρηματοδοτείται από την ΕΕ – European Research Council “ERC”, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 380.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 02/04/2021 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 14/05/2021 4:00 μμ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο «Προμήθεια αεροδυναμικού ταξινομητή αερολύματος» στο πλαίσιο της Πράξης «PyroTRACH. Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health», GA726165, Δράση «HORIZON 2020-ERC-2016» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission / European Research Council), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός δαπάνης 72.653,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 23/03/2021 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 05/05/2021 8:00 μμ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε τμήματα για την «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού ευρείας κλίμακας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» στο πλαίσιο του ΣΑΕΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 286.791,85 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : Αναλυτική Διακήρυξη (pdf) Περίληψη Διακήρυξης (pdf) Προκήρυξη TED (pdf) Διορθωτική Προκήρυξη TED (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 23/02/2021 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 22/03/2021 4:00 μμ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης/επέκτασης μηχανήματος Χρωματογράφου Αερίων-Φασματομέτρου Μάζας της Υποδομής Μεταβολομικής Ανάλυσης της Σύστασης ΒιολογικώνΥγρών/Ιστών με Φασματομετρία Μάζας του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ» που χρηματοδοτείται από την Πράξη : «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug target functional characterisation-INSPIRED» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002550, Υποέργο 4 «INSPIRED-ITE-Δυτική Ελλάδα (INSPIRED-ITE-ΔΕ)», ΕΠΑνΕΚ 14-20, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάση την τιμή. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη 36.290,32 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ (pdf) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (pdf)

Ημερομηνία ανάρτησης : 22/02/2021 12:00 πμ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 23/03/2021 12:00 πμ