Ημερομηνία: 08-12-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Nanocarrier-Aided Mucosal Delivery of Macromolecules

SEMINARS

Speaker: Dr. Olga Kammona, Principal Researcher
Laboratory of Polymer Reaction Engineering (LPRE), Chemical Process & Energy Resources Institute (CPERI)
Centre for Research and Technology Hellas (CERTH)
Invited by: WG_Seminars
Theme: Nanocarrier-Aided Mucosal Delivery of Macromolecules
Date: Monday, 8th of December, 2014
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 08-12-2014, 12:30