Ημερομηνία: 13-07-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Multifunctional hybrid nanostructures based on carbon allotropes

SEMINARS

Speaker: Dimitris Tassis, Assistant Professor
Department of Chemistry, University of Ioannina
Invited by: WG_Seminars
Theme: Multifunctional hybrid nanostructures based on carbon allotropes
Date: Monday, 13th of July, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 13-07-2015, 12:30