Ημερομηνία: 22-06-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

DNA-Based Food Authenticity Assessment

SEMINARS

Speaker: Theodore Christopoulos, Professor
Department of Chemistry, University of Patras
Invited by: WG_Seminars
Theme: DNA-Based Food Authenticity Assessment
Αναλύσεις DNA για έλεγχο της αυθεντικότητας τροφίμων
Date: Monday, 22nd of June, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 22-06-2015, 12:30