Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα

WASTE2PLASTICS

WASTE2PLASTICS


Το έργο WASTE2PLASTICS ξεκίνησε από την ανάγκη ανάπτυξης προηγμένων βιοδιεργασιών για τη διαχείριση και αξιοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων/λυμάτων και της βιομάζας αποβλήτων που παράγεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, στην έννοια της προσέγγισης της κυκλικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες που θα αξιοποιούν διαφορετικούς τύπους αποβλήτων/λυμάτων προς βιοαποδομήσιμα βιο-πολυμερή, π.χ. πολυ-υδροξυαλκανοϊκά (PHAs), τα οποία κατά την εξαγωγή από τα μικροβιακά κύτταρα και τον καθαρισμό θα διαμορφωθούν είτε ως είδη συσκευασίας τροφίμων, είτε ως φιλικές προς το περιβάλλον και πλήρως βιοδιασπώμενες σακούλες σκουπιδιών.

Οι κύριοι στόχοι του WASTE2PLASTICS περιλαμβάνουν:

  • Την αξιοποίηση διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία ζαχαροπλαστικής, τη βιομηχανία χαρτιού και τη ρύπανση του περιβάλλοντος μέσω α) της ανάπτυξης ολοκληρωμένων βιοδιεργασιών για την παραγωγή πολλαπλών τύπων PHAs από μη συμβατικές πρώτες ύλες, β) της παραγωγής βιο-πολυμερών για υποκατάσταση αντίστοιχων προϊόντων πετρελαίου, γ) της ενσωμάτωσης της παραγωγής βιο-πολυμερών σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόβλητων εταιρειών τροφίμων
  • Την αξιολόγηση των ιδιοτήτων των PHAs σε σύγκριση με τις συμβατικές συσκευασίες με α) ανάλυση των μηχανικών, θερμικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων των PHAs, β) εκτίμηση του χρόνου ζωής και της βιοδιασπασιμότητας με βάση σενάρια συνεχούς χρήσης και επακόλουθης απόρριψης, γ) εκτίμηση της επίδρασης των PHAs στην υγεία και στην ασφάλεια των τροφίμων
  • Την ανάπτυξη συσκευασιών για συγκεκριμένα προϊόντα ζαχαροπλαστικής και για διάθεση οργανικών αποβλήτων με α) υλικά συσκευασίας τροφίμων κατασκευασμένων από PHAs, β) σχηματισμό σακουλών σκουπιδιών για οικιακά πράσινα απόβλητα, γ) συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, τη νομοθεσία περί συσκευασίας και τις ανάγκες των καταναλωτών
  • Την επιβεβαίωση της βιώσιμης ανάπτυξης με α) την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της διεργασίας μέσω του σχεδιασμού, της τεχνοοικονομικής αξιολόγησης και της εκτίμησης του κύκλου ζωής (π.χ. μείωση των εκπομπών CO2, παραγωγή αποβλήτων και χρήση πετρελαίου), β) την πρόταση λύσεων για τη μείωση του τρέχοντος κόστους για επεξεργασία απόβλητων.

Το έργο Waste2Plastics υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης “Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας”και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: MIS 5049133)

Ερευνητικά Πεδία: