Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “FORCeS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΖΨΔ469ΗΚΥ-0Ψ4)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 17/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (6ΖΒΞ469ΗΚΥ-ΗΨΡ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021