Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “Graphene Flagship Core Project 3”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 60Ω9469ΗΚΥ-6ΛΑ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 2/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 17/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (ΩΔ0Ζ469ΗΚΥ-ΜΦΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021