Μία θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο έργο “Wastes-to-Biopolymers”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΑΕΡ469ΗΚΥ-6ΤΞ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 1/11/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 16/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (Ω06Ε469ΗΚΥ-ΚΩΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 7/12/2021