Μία θέση μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο “AeroPlas”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΟΛΦ469ΗΚΥ-ΑΒΨ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/10/2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 4/11/2021
Αποτέλεσμα αξιολόγησης (91ΨΚ469ΗΚΥ-0ΧΚ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/11/2021