Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου INNOFOR-I


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΝΡΤ469ΗΚΥ-ΙΧΦ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9ΓΔΗ469ΗΚΥ-ΜΣΠ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022