Πέντε θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του έργου “LAMA”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΞΧΨ469ΗΚΥ-ΜΔ5)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 93ΛΔ469ΗΚΥ-ΚΩΨ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022