Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του CHEVOPIN


Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟ7Υ469ΗΚΥ-Τ39)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/4/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 3/5/2022

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 9Β7Μ469ΗΚΥ-ΛΓΓ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 6/5/2022