Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Οι εργαστηριακές και λοιπές ερευνητικές εγκαταστάσεις του ΙΕΧΜΗ είναι υψηλών προδιαγραφών και μεγάλης εμβέλειας. Ερευνητικές μονάδες όπως το ολοκληρωμένο σύστημα υψηλού κενού (XPS, UPS, AUGER, TDS, EELS, κλπ.), ο φασματογράφος τύπου micro-Raman, και τα υπόλοιπα είναι σπάνιες ή και μοναδικές στην Ελλάδα. Ένα κινητό εργαστήριο ποιότητας αέρα είναι διαθέσιμο για αέριους και σωματιδιακούς ρύπους σε περιοχές μακριά από το ΙΕΧΜΗ. Επιπλέον, το Ινστιτούτο απέκτησε πρόσφατα νέο εξοπλισμό, όπως κλιβάνους CVD για παραγωγή γραφενίου και ένα νέο σύστημα AFM/Raman. Ο επιστημονικός εξοπλισμός κατανέμεται στα διάφορα ερευνητικά εργαστήρια και στις κύριες ερευνητικές υποδομές. Οι τελευταίες περιλαμβάνουν κυρίως: Υποδομή Επιστήμης Επιφανειών, Υποδομή περίθλασης ακτίνων Χ, Υποδομή Μικροσκοπίας, Θερμική και Μηχανική Ανάλυση, Φυσικοχημική ανάλυση, Πορώδη Υλικά, Μοριακή Φασματοσκοπία, Φασματοσκοπία Μάζας Μεταβολομικής, Υποδομή Αναλυτικής Χημείας και Υποδομή χειρισμού Νανοϋλικών. Οι υποδομές αυτές καθιστούν το Ινστιτούτο ως ένα σημαντικό Κέντρο Αριστείας για τις επιστήμες της χημικής μηχανικής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.