Τεχνική Υποστήριξη

Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης παρέχουν ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης και τεχνικών δραστηριοτήτων για τη λειτουργία της συνολικής υποδομής και των εργαστηριακών εγκαταστάσεων του ΙΕΧΜΗ. Τρεις είναι οι βασικοί τομείς τεχνικής υποστήριξης:

Μηχανουργείο

Οι κύριες εργασίες του μηχανουργείου είναι οι εξής:

  • Μηχανικός σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων συσκευών και πειραματικών διατάξεων
  • Επισκευή και συντήρηση εργαστηριακών οργάνων και κατασκευή συσκευών και εξαρτημάτων εργαστηριακών διατάξεων
  • Επεξεργασία και διαμόρφωση μεταλλικών εξαρτημάτων
  • Τεχνική υποστήριξη ερευνητικών εργαστηρίων

Το τεχνικό προσωπικό των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι άρτια εκπαιδευμένο ώστε να παρέχει βοήθεια στα ερευνητικά έργα και να κατασκευάζει εξειδικευμένα όργανα.

Εργαστήριο ηλεκτρονικών

Οι κύριες εργασίες του εργαστηρίου ηλεκτρονικών είναι οι εξής:

  • Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  • Προσδιορισμός σφαλμάτων υλικού σε εργαστηριακές διατάξεις και επισκευή
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων εργαστηριακών συσκευών (σε επίπεδο ηλεκτρονικών και αυτοματισμών)
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων και επισκευή εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας
  • Ηλεκτρονικές εφαρμογές για την υποστήριξη ερευνητικών πειραμάτων
  • Συμβολή στη σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή επιστημονικών συσκευών για εργαστηριακή χρήση


 

Συντήρηση κτιρίων

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι επιφορτισμένο με τη συντήρηση των κτιρίων του ΙΕΧΜΗ, την ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων, την παρακολούθηση και επέκταση της ηλεκτρικής και μηχανολογικής υποδομής και την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας (UPS), την τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων, την κατασκευή ειδικών δικτύων τροφοδοσίας στα εργαστήρια (αέρα, αζώτου, απιονισμένου νερού, ζεστού νερού κ.λ.π.), την υποστήριξη της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, τη συντήρηση του κήπου και του περιβάλλοντος χώρου, την ανακύκλωση υλικών, τον καθαρισμός των κτιρίων και την εφαρμογή όλων των σχετικών κανόνων υγιεινής. Συμβάλλει επίσης στον σχεδιασμό νέων κτιρίων και μονάδων, συνεργάζεται με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΙΤΕ Ηρακλείου, καθώς και με τις περιφερειακές και εθνικές αρχές για τεχνικά θέματα.