Τσακίρογλου Χρήστος

Τσακίρογλου Χρήστος profile photo

Τσακίρογλου Χρήστος

Διευθυντής Ερευνών

Ερευνητικά Πεδία

Ενέργεια / Περιβάλλον

Τηλ: +30 2610-965 212

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1990: PhD in Chemical Engineering, Univ. of Patras, Greece
1985: Diploma in Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • Characterization of the pore structure of materials. Characterization of the pore structure of single and dual porosity materials. Calculation of the transport properties of porous materials from pore structure parameters.
 • Multiphase transport in porous media. Transient and steady-state immiscible and miscible displacement experiments in porous media with applications to enhanced oil recovery, CO2 storage, and soil contamination. Estimation of the relative permeability functions / capillary pressure curve / hydrodynamic dispersion coefficients of porous media with inverse modelling. Development of hierarchical models to up-scale the transport properties of heterogeneous porous media.
 • Carbon dioxide storage in saline aquifers. Experimental investigation and numerical modeling of CO2 dissolution in aquifers, correlation of the dissolution rate with multi-scale heterogeneities, effects of CO2 leakages from storage sites on the quality of water in overlying aquifers.
 • Soil & groundwater contamination. Soil column experiments and macroscopic simulation of the fate of organic pollutants in the subsurface (e.g. advection/ dispersion/ sorption/ biodegradation of pesticides in groundwater). Chemical characterization of contaminated soils and groundwater with chromatographic techniques (GC-MS, GC-FID, Ion-chromatography).
 • Application of advanced oxidation processes to the treatment of contaminated soil and wastewater. Design, lab-scale testing and numerical modeling of cost-effective and sustainable methods for soil remediation (e.g. non-thermal plasma), and wastewater treatment (e.g. nanoparticle-based photocatalytic processes).
 • In situ soil and groundwater remediation.Lab-scale testing, numerical modeling and field-scale application of technologies used for the in situ remediation of the vadoze and saturated zones of the subsurface (e.g. steam injection, bioventing, injection of suspensions of zero valent iron nano-particles).
 • Improved oil and gas recovery. High pressure routine and special core analysis of reservoir rocks, identification of multiphase flow / transport mechanisms in reservoir rocks, numerical modeling of enhanced oil recovery by surfactants, pore-to-core scale transport properties of unconventional tight reservoirs (e.g. shale gas).
 • Nanomaterial-based environmental technologies. Investigation of the capacity of functionalized nanoparticles (CNTs, nZVI) to remove various types of pollutants (e.g. pesticides, hydrocarbons, heavy metals) from surface water, groundwater, and soil.
 • Biomass valorization. Utilization of agricultural wastes for the development of low cost hybrid adsorbents capable to remove “cocktails” of multi-species pollutants (e.g. heavy metals, pesticides, PAHs, etc) from wastewater.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2004-2013: Principal Researcher, FORTH/ICE-HT, Greece
1998-2004: Associate Researcher, FORTH/ICE-HT, Greece
1995-1998: Research Associate, FORTH/ICE-HT, Greece
1994-1995: Post-Doctoral Fellow, Institut Francais du Petrole (IFP), France
1992-1993: Post-Doctoral Fellow, FORTH/ICE-HT, Greece

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2nd Prize of Applied Research: 3rd Applied Research and Innovation Competition, joint initiative of Eurobank and Hellenic Federation of Enterprises (SEV), 23/2/2016, , Title: “Cold Plasma Apparatus for the fast, efficient and cost effective remediation of highly polluted soils”

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Participation, as principal investigator / co-investigator, in more than 20 research projects funded by EC, General Secretariat for Research and Technology, Greek Ministry of Education and Religious Affairs, and other Industrial / Research Organizations

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

72 publications in refereed journals; 1 national patent; 5 chapters in books; 76 publications in international conference proceedings; 28 publications in Greek conference proceedings

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

78 presentations in international conferences and workshops, and 32 presentations in national conferences

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Society of Petroleum Engineers (SPE); Society of Core Analysts (SCA); International Society for Porous Media (INTERPORE); Technical Chamber of Greece (TEE); Hellenic Institute of Hydrocarbons (HELLINHY).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Tsakiroglou, C.D., “A multi-scale approach to model two-phase flow in heterogeneous porous media”, Transp. Porous Media 94, 525-536 (2012).
 • Terzi, K., I. Bountas, C.A. Aggelopoulos and C.D. Tsakiroglou, “Effects of Carbon Dioxide on the Mobilization of Metals from Aquifers”, Env. Sci. Technol.148 (8), 4386-4394 (2014).
 • Tzovolou, D.N., Theodoropoulou, M.A., Blanchet, D., Haeseler, F., Jeczalik, M., Kasela, T., W. Slack, and C.D. Tsakiroglou, “In situ bioventing of the vadoze zone of multi-scale heterogeneous soils”, Environ. Earth Sci. 74, 4907-4925 (2015).
 • Tsakiroglou, C., Terzi, K., Sikinioti-Lock, A., Hajdu, K., Aggelopoulos, C., “Assessing the capacity of zero valent iron nanofluids to remediate NAPL-polluted porous media”, Sci. Total Environ. 563–564, 866–878 (2016).
 • Tsakiroglou, C.D., A. Sikinioti-Lock, K. Terzi, M.A. Theodoropoulou “A numerical model to simulate the NAPL source zone remediation by injecting zero-valent iron nanoparticles”, Chem. Eng. Sci. 192, 391-413 (2018).
 • Stavrinou, A., C.A. Aggelopoulos, C.D. Tsakiroglou, “Exploring the adsorption mechanisms of cationic and anionic dyes onto agricultural waste peels of banana, cucumber and potato: Adsorption kinetics and equilibrium isotherms as a tool”, J. Env. Chem. Eng. 6, 6958–6970 (2018).
 • Tsakiroglou, C.D., “The Correlation of the Steady-State Gas / Water Relative Permeabilities of Porous Media with Gas and Water Capillary Numbers”, Oil & Gas Science and Technology – Revue d’ IFP Energies nouvelles 74, 45 (2019)
 • Aggelopoulos, C.A., and C.D. Tsakiroglou, “A new perspective towards in-situ cold plasma remediation of polluted sites: direct generation of micro discharges within contaminated medium”, Chemosphere, 266, 128969 (2020).
 • Tsakiroglou, C.D., A.A. Hinai, and R. Rezaee, “A methodology to predict the gas permeability parameters of tight reservoirs from nitrogen sorption isotherms and mercury porosimetry curves”, Oil & Gas Science and Technology – Rev. IFP Energies nouvelles 76, 32 (2021).
 • Karavasilis, M. V.; Tsakiroglou, C.D. “Use of immobilized zinc oxide photocatalysts for wastewater treatment: Application to methylene blue degradation”. Can. J. Chem. Eng. 2021, 1. https://doi.org/10.1002/cjce.24199